சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 12

This entry is part of 33 in the series 20100919_Issue

ராமச்சந்திர கோபால்चषकः டம்பள் அல்லது கோப்பை சஷகஹ

चमसः ஸ்பூன் சமஸஹ

घटः பானை கடஹ

मन्थानः மத்து மந்தானஹ

पात्रम्- பாத்திரம் பாத்ரம்

मिश्रकम्- மிக்ஸி மிஷ்ரகம்

पेषकम्- கிரைண்டர் பேஷகம்

स्थालिका தட்டு ஸ்தாலிகா

छुरिका கத்தி சூரிகா

अग्निपेटिका தீக்குச்சிபெட்டி அக்னிபேடிகா

दोणी வாளி த்ரோணி

दर्वि கரண்டி தர்வி

कूपी பாட்டில் கூபி

वेल्लनी சப்பாத்திகட்டை வெல்லனீ

மேற்கண்ட வார்த்தைகளை எழுத்துக்கூட்டி படித்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்

இப்போது ஒருமை பன்மை வார்த்தைகளை பார்ப்போம்

தமிழில்

பழம் – பழங்கள் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? இது ஒருமை பன்மை
பெரும்பாலான மொழிகளில் singular plural என்று இரண்டுதான் இருக்கும்.

அது மாதிரி சமஸ்கிருதத்தில் ஒருமை பன்மை உண்டு.
சமஸ்கிருதத்தில் கூடவே இருமையும் உண்டு.

இருமையை பின்னொரு பாடத்தில் படிப்போம். எளிமையாக சமஸ்கிருதத்தை தொடர தற்போது ஒருமை பன்மை

மட்டும் பார்ப்போம்.

एकवचनम्- बहुवचनम्-
ஏகவசனம் – பஹுவசனம்

பெயர்ச்சொற்கள் பொதுவாக நான்கு விதமாக முடிவடைவதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம்

ஒன்று பெரும்பாலான ஆண்பால் வார்த்தைகள் இவை அஹ என்று முடிவடையும்
உதாரணம்
बालकः
शिक्षकः
चमसः
रामः
घटः

இவை அனைத்தும் பன்மையாக ஆகும்போது ஆஹா என்று ஆகும் 🙂

உதாரணம்
बालका: பாலகாஹா
शिक्षकाः ஷிக்‌ஷகாஹா
चमसाः சமஸாஹா
रामाः ராமாஹா
घटा: கடாஹா


அடுத்தது
ம் என்று முடியும் அஃறிணை சொற்கள்.
पत्रम्-
फलम्-
वनम्-
गृहम्- க்ருஹம் வீடு
वस्त्रम्- வஸ்த்ரம் ஆடை

இவை அனைத்தும் ஆனி என்று பன்மையாக ஆகும்

पत्रानि- பத்ரானி
फलानि- பலானி
वनानि- வனானி
गृहानि- க்ருஹானி வீடு
वस्त्रानि- வஸ்த்ரானி ஆடை
கவனியுங்கள் முடிவது னி என்று. னீ அல்ல

பெண்பாற் சொற்களில் இரண்டு வகையாக முடிவதை கவனித்திருப்பீர்கள்
ஆ என்று முடியும் பெண்பாற் பெயர்கள் – ரம்பா, ஊர்மிளா போன்று 🙂

वालिका பாலிகா
छुरिका சூரிகா
स्थालिका ஸ்தாலிகா
अग्निपेटिका அக்னிபேடிகா

இவை அனைத்தும்
ஆஹா என்று பெண்பால் பன்மையாக ஆகும் (ஆண் பெயர் பன்மையும் பெண்பெயர் பன்மையும் ஒன்றாகவே

தோன்றுவதை கவனியுங்கள்)

वालिका: பாலிகாஹா
छुरिकाः சூரிகாஹா
स्थालिकाः ஸ்தாலிகாஹா
अग्निपेटिकाः அக்னிபேடிகாஹா

பெண்பால் பெயர்களில் பல ஈ என்று முடிவடையுமல்லவா?
அவற்றை பார்ப்போம்

लेखनी – லேகனீ – பேனா
द्रोणी –
कूपी

இவை அனைத்தும் ந்யஹ என்று பன்மையாகும்

लेखन्यः லேகன்யஹ
द्रोण्यः த்ரோண்யஹ
कूप्यः கூப்யஹ

இவற்றை நன்றாக புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

அடுத்த வாரம் சந்திப்போம்

Series Navigation