பிரபஞ்சம் ஒரு முடிவற்ற சுழற்சியில்

இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஆரம்பமும் இல்லை, முடிவும் இல்லை என்பதை மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இரண்டு அறிவியலாளர்கள் பிரபஞ்சத்தை விளக்கவும், இது எங்கு செல்கிறது என்பதை விவரிக்கவும் புதிய மாதிரியமைப்பை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். பிரபஞ்சத்தில் எல்லாப்பொருட்களும் ஒன்றை ஒன்று அதிவேகமாக விலகிச் சென்றுகொண்டிருக்கிறது…