இறப்பில்லாத வாழ்க்கை: ஒரு அறிவியற்பூர்வமான உண்மையா ?

நீங்கள் இன்னும் 20 வருடங்கள் உயிரோடு இருந்தால், நீங்கள் ஒருவேளை இறப்பில்லாமல் வாழலாம். பிறந்த நாள் முதலாக, நாம் நிச்சயமாக நடக்கப் போகும் இறப்புக்கு எதிராக போராட ஆரம்பித்துவிடுகிறோம். இன்றைய புள்ளிவிவரங்கள் இன்று பிறக்கும்…