இராஜேஸ்வரி- பெண்கள் சிறுகதைப்போட்டி. 2006

கோவை ஞானி என்றழைக்கப்படும் முற்போகுத் தமிழ் எழுத்தாளர் திரு பழனிசாமி