விளக்கு பரிசு பெறும் விக்கிரமாதித்யனுக்கு பரிசளிப்பும் பாராட்டும்

விளக்கு பரிசு பெறும் விக்கிரமாதித்யனுக்கு பரிசளிப்பும் பாராட்டும் இடம் இக்ஸா செண்டர் 107 பாந்தியன் சாலை சென்னை 8 ஜனவரி 31 மாலை 6 மணி