பூமியின் இரண்டாவது சந்திரன் – க்ருய்த்னே(Cruithne)

பூமிக்கு ஒரு இயற்கையான சந்திரன் தான் இருக்கிறது என நம் பாடப்புத்தகங்கள் சொல்கின்றன. உண்மையில் பூமிக்கு இரண்டு சந்திரன்கள் உண்டு. இரண்டாவது சந்திரன் சமீபத்தில்தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதற்கு க்ருய்த்னே என பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். இது சந்திரன்…