உரையாடல் : பின்னணியும் எதிர்பார்ப்பும்

சுந்தர ராமசாமி தன் 'தமிழகத்தில் கல்வி : வே. வசந்தி தேவியுடன் உரையாடல் ' என்ற புத்தகத்துக்கு எழுதிய முன்னுரை