சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம்

This entry is part [part not set] of 44 in the series 20110109_Issue

ரேவதி மணியன்


இந்த வாரம் कुतः (kutaḥ)எங்கிருந்து ?( From where? ) என்ற வினாச்சொல்லைப்பற்றித் தெரிந்து கொள்வோம். ஐந்தாம் வேற்றுமையைப் பற்றி விரிவாகத் தெரிந்து கொள்வோம் . இதுவரை कः/का/किम ?(kaḥ/ kā /kim ? ) , कति ?( kati ? ) , कदा ? ( kadā ? ) ஆகிய வினாச்சொற்களைப்பற்றி விரிவாகப் படித்திருக்கிறோம். மீண்டும் ஒருமுறை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளவும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தந்தை , மகன் உரையாடலை உரத்துப்படிக்கவும்.
पुत्रः – एतत लोकयानं कुतः आगतम् ? (etat lokayānaṁ kutaḥ āgatam ?

மகன் – இந்தப் பேருந்து எங்கிருந்து வந்தது?
पिता – मैसूरुतः आगतम् ! (maisūrutaḥ āgatam !)

தந்தை – மைசூரிலிருந்து வந்தது .
पुत्रः – इतः कुत्र गच्छति? (itaḥ kutra gacchati ?)

மகன் – இங்கிருந்து எங்கே செல்கிறது ?

पिता – इतः मैसूरु गच्छति ! (itaḥ maisūru gacchati !)

தந்தை – இங்கிருந்து மைசூர் செல்கிறது .

पुत्रः – ततः कदा आगमिष्यति ? (tataḥ kadā āgamiṣyati ?)

மகன் – அங்கிருந்து எப்போது வரப்போகிறது?
पिता – ततः श्वः आगमिष्यति ! (tataḥ śvaḥ āgamiṣyati |)

தந்தை – அங்கிருந்து நாளை வரப்போகிறது.

पुत्रः – एते जनाः किं कुर्वन्ति ? (ete janāḥ kiṁ kurvanti? )

மகன் – இந்த மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ?

पिता – एते इतस्ततः सञ्चरन्ति ! (ete itastataḥ sañcaranti |)

தந்தை – இவர்கள் இங்குமங்கும் அலைந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.
மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரையாடலில் मैसूरुतः (maisūrutaḥ) என்பதற்கு பதிலாக मैसूरुनगरात् (maisūrunagarāt)என்றும் சொல்லலாம். அர்த்தம் மாறாது. ஐந்தாம் வேற்றுமை ( पञ्चमीविभक्तिः pañcamīvibhaktiḥ)Ablative case ல்

शब्दस्य मूलरूपम् + तः = पञ्चमीविभक्तिः ( śabdasya mūlarūpam + taḥ = pañcamīvibhaktiḥ )

उदा – पाठशाला – पाठशाला + तः = पाठशालातः (pāṭhaśālātaḥ) பள்ளியிலிருந்து

சரி தவறு
इतः

(itaḥ)

अत्रतः

ततः (tataḥ )

तत्रतः

कुतः

( kutaḥ)

कुत्रतः
उपरिष्टात्

( upariṣṭāt)

उपरितः

ஐந்தாம் வேற்றுமை ( पञ्चमीविभक्तिः pañcamīvibhaktiḥ) Ablative case – விதிமுறைகள் (Rules)
1. ” பயம்” என்ற வார்த்தை உபயோகிக்கும்போதும், பயத்திற்கான காரணப் பொருள் எப்போதும் ஐந்தாம் வேற்றுமை (Ablative case) யில் அமையும். (The words denoting the cause of fear used with verbs expressing ‘fear’ are in the Ablative case)

उदा – व्याघ्रात् हरिणः भीतः भवति ! (vyāghrāt hariṇaḥ bhītaḥ bhavati |) or

व्याघ्रतः हरिणः भीतः भवति ! (vyāghrataḥ hariṇaḥ bhītaḥ bhavati|)

உதா – புலியிடமிருந்து மான் பயப்படுகிறது. (The deer is afraid of the tiger.)

2. ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளைவிட்டுப் பிரியும் போது (விலகும் போது), எதிலிருந்து பிரிகிறதோ, அப்பொருள் பிரிகின்ற பொருளை ஒப்பிடுகையில் உறுதியானது ,அப்பொருள் ஐந்தாம் வேற்றுமை (Ablative case ) யில் அமையும். (When an object is separated from another, the word denoting the thing from which something is separated and which is comparatively stable (the first substratum of the action of separation), gets the Ablative case)

उदा – वृक्षात् पर्णं पतति ! (vṛkṣāt parṇaṁ patati |) or

वृक्षतः पर्णं पतति ! (vṛkṣataḥ parṇaṁ patati |)

உதா – மரத்திலிருந்து இலை விழுகிறது. (From the tree the leaf falls.)

3. बहिः (bahiḥ)வெளியே , आरभ्य ( ārabhya)ஆரம்பித்து , पूर्वः ( pūrvaḥ )முன்பு , परः ( paraḥ)

பின்பு, श्रेष्ठः ( śreṣṭhaḥ) மேலவர் ஆகிய வார்த்தைகளின் உபயோகத்தின்போது , ஐந்தாம் வேற்றுமையை(Ablative case ) பயன்படுத்தவேண்டும்.
उदा – देवालयात् बहिः भक्ताः सन्ति ! (devālayāt bahiḥ bhaktāḥ santi |)

देवालयतः बहिः भक्ताः सन्ति ! (devālayataḥ bahiḥ bhaktāḥ santi |)

உதா – கோவிலின் வெளியே பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். (Devotees are outside the temple.)

மேலே உள்ள விதிகளை மனனம் செய்துகொள்ளவும். तः என்பதை ஒருமையில் மட்டுமே உபயோகிக்கவேண்டும்.

अभ्यासः (abhyāsaḥ) பயிற்சி

சங்கரன் (शङ्करः) பெங்களூருலிருந்து தொடங்கி தென்பாரத பிரயாணம் சென்றார். அவன் எங்கெங்கு சென்றான் என்று கீழேயுள்ள வரைபடத்தைப் பார்த்து எழுதவும்.

उदा – शङ्करः बेङ्गलूरुतः शृङ्गेरीं गतवान् ! (śaṅkaraḥ beṅgalūrutaḥ śṛṅgerī gatavān |)

உதா – சங்கரன் பெங்களூரிலிருந்து சிருங்கேரி சென்றார். (Shankaran went to Sringeri from Bangalore.)
இதேபோல் மற்ற வாக்கியங்களை அமைக்கவும்.
1. ———————————————— गतवान् !

2. —————————————- गतवान् !

3. —————————————— गतवान् !

4. ——————————————- गतवान् !

5. ——————————————- गतवान् !

6. ———————————————- गतवान् !

7. —————————————- गतवान् !

8. ———————————————– गतवान् !

9. ————————————- बेङ्गलूरु आगतवान् !
விடைகளைக் கீழே சரிபார்த்துக்கொள்ளவும்.

ஐந்தாம் வேற்றுமையின் அட்டவணை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மனனம் செய்து கொள்ளவும். ’அ’வில் முடியும் ஆண்பால் மற்றும் ஒன்றன்பால் , ‘ஆ’ மற்றும் ‘ஈ’ ல் முடியும் பெண்பால் ஆகியவற்றில் ஒருமையில் மட்டும் வாக்கியங்கள் அமைத்து உரத்துப்படிக்கவும். அட்டவணையை print செய்துவைத்துக் கொள்ளவும்.

एकवचनम्

बहुवचनम्
अकारान्त: पुंलिङ्गे (राम:)

रामात् (rāmāt) रामेभ्यः (rāmebhyaḥ)
अकारान्त: नपुंसकलिङगे (वनम्)

वनात् (vanāt) वनेभ्यः (vanebhyaḥ)
आकारान्तः स्त्रीलिङ्गे (रमा)

रमायाः (ramāyāḥ) रमाभ्यः (ramābhyaḥ)

ईकारान्तः

स्त्रीलिङ्गे (नदी)

नद्याः (nadyāḥ) नदीभ्यः (nadībhyaḥ)
'तद् शब्दः'

पुंलिङ्गे (सः)

तस्मात् (tasmāt) तेभ्यः (tebhyaḥ)
'तद् शब्दः'

स्त्रीलिङ्गे (सा)

तस्याः

(tasyāḥ)

ताभ्यः (tābhyaḥ)
'तद् शब्दः'

नपुंसकलिङगे (तत्)

तस्मात् (tasmāt)

तेभ्यः (tebhyaḥ)

'एतद् शब्दः'

पुंलिङ्गे (एषः)

एतस्मात (etasmāt) एतेभ्यः

(etebhyaḥ)

'एतद् शब्दः'

स्त्रीलिङ्गे (एषा)

एतस्याः (etasyāḥ) एताभ्यः (etābhyaḥ)
'एतद् शब्दः'

नपुंसकलिङगे (एतत्)

एतस्मात (etasmāt) एतेभ्यः (etebhyaḥ)
'किम् शब्दः'

पुंलिङ्गे

कस्मात् (kasmāt) केभ्यः (kebhyaḥ)
'किम् शब्दः'

स्त्रीलिङ्गे

कस्याः

(kasyāḥ)

काभ्यः (kābhyaḥ)
'किम् शब्दः'

नपुंसकलिङगे

कस्मात् (kasmāt) केभ्यः (kebhyaḥ)

'अस्मद्

शब्दः' त्रिलिङ्गकः (अहम्)

मत् (mat) अस्मत्

(asmat)

'युष्मद्

शब्दः' त्रिलिङ्गकः (त्वम्)

त्वत् (tvat) युष्मत् (yuṣmat)

1. शङ्करः शृङ्गेरीतः धर्मस्थलम गतवान !

2. शङ्करः धर्मस्थलतः मङ्गलूरुनगरं गतवान !

3. शङ्करः मङ्गलूरुतः अनन्तशयनम् गतवान !

4. शङ्करः अनन्तशयनतः कन्याकुमारीं गतवान !

5. शङ्करः कन्याकुमारीतः रामेश्वरं गतवान !

6. शङ्करः रामेश्वरतः पाण्डिचेरीं गतवान !

7. शङ्करः पाण्डिचेरीतः चेन्नैनगरं गतवान !

8. शङ्करः चेन्नैतः तिरुपतिं गतवान !

9. शङ्करः तिरुपतितः बेङ्गलूरुनगरं आगतवान !

இவ்வாரப் புதிய வார்த்தைகளை மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திக்கொள்வோமா?
इतः (itaḥ) – இங்கிருந்து

ततः ( tataḥ ) – அங்கிருந்து

कुतः ( kutaḥ) – எங்கிருந்து

इतस्ततः ( itastataḥ) – இங்குமங்கும்

அந்தந்த வாரப் பாடங்களை உடனுக்குடன் படித்துப் பயன்பெறவும். தினமும் 30 நிமிடங்கள் சமஸ்கிருதம் கற்றுக் கொள்வதற்காக ஒதுக்கவும். உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களை உடனுக்குடன் ஒரு தாளில் எழுதிவைத்துக் கொள்ளவும். பிறகு திண்ணை பத்திரிக்கைக்கோ அல்லது saradambals@yahoo.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கோ அனுப்பவும்.

Series Navigation

சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 22

This entry is part [part not set] of 48 in the series 20101227_Issue

ரேவதி மணியன்


சென்ற வாரம் இரண்டாம் வேற்றுமை (द्वितीया विभक्तिः ) எடுத்துக்காட்டில் बालः फलम् खादति (சிறுவன் பழம் சாப்பிடுகிறான்)என்ற வாக்கியத்தில் எதை/என்ன ? (किम्) என்ற வினாவை எழுப்பும்போது बालः किम खादति? என்று எழுதிவிட்டு Transliteration ல் (bālaḥ kiṁ khādati என்பதற்கு பதிலாக bālaḥ kiṁ likhati ?) என்று தவறாக அச்சிட்டுவிட்டேன் . மன்னிக்கவும். likhati என்றால் ’எழுதுகிறான்/எழுதுகிறாள்’ என்று பொருள்.

இனி வலப்பக்கம் , இடப்பக்கம் , முன்பக்கம் (முன்னால்) , பின்பக்கம் (பின்னால்), மேலே ,கீழே, உள்ளே மற்றும் வெளியே ஆகியவற்றை சமஸ்கிருதத்தில் எப்படிச்சொல்லவேண்டும் என்று அறிந்து கொள்வோமா?
सः केशवः ! (saḥ keśavaḥ)
அவன் கேசவன். (He is Keshav).

केशवस्य पुरतः शकटः अस्ति ! (keśavasya purataḥ śakaṭaḥ asti)
கேசவனது முன்னால் (முன்புறம்) வண்டி இருக்கிறது.
In front of Keshav there is a cart.

तस्य पृष्ठतः आपणम अस्ति ! (tasya pṛṣṭhataḥ āpaṇam asti !)
அவனது பின்னால் (பின்புறம்) கடை இருக்கிறது.
Behind him there is a shop.

तस्य दक्षिणतः देवालयः अस्ति ! (tasya dakṣiṇataḥ devālayaḥ asti !)
அவனது வலப்பக்கம் (வலப்புறம்) கோவில் இருக்கிறது.
His right side there is a temple.

तस्य वामतः वृक्षः अस्ति ! (tasya vāmataḥ vṛkṣaḥ asti !)
அவனது இடப்பக்கம் (இடப்புறம்) மரம் இருக்கிறது.
His left side there is a tree.

देवालयस्य उपरि कलशः अस्ति ! (devālayasya upari kalaśaḥ asti !)
கோவிலினது (கோவிலின்)மேலே கலசம் இருக்கிறது.
There is a kalasham at the top of the temple.

शकटस्य अधः शुनकः अस्ति ! (śakaṭakya adhaḥ śunakaḥ asti !)
வண்டியினுடைய (வண்டியின்) கீழே நாய் இருக்கிறது.
There is a dog under the cart.पुरतः – purataḥ – முன்னால் (முன்புறம்) -in front of

पृष्ठतः – pṛṣṭhataḥ – பின்னால் (பின்புறம்) – behind

वामतः – vāmataḥ – இடப்பக்கம் (இடப்புறம்) – left side

दक्षिणतः – dakṣiṇataḥ – வலப்பக்கம் (வலப்புறம்) – right side

उपरि – upari – மேலே – top

अध: – adhaḥ – கீழே – under

மேலே உள்ள வாக்கியங்களை உரத்துப் படிக்கவும். முன்னால்,பின்னால், வலப்பக்கம்,இடப்பக்கம்,மேலே, கீழே ஆகிய சொற்களை உபயோகிக்கும்போது எழுவாய் ஆறாம் வேற்றுமையில் (Genitive Case ) இருப்பதை கவனிக்கவும்.

ஆறாம் வேற்றுமையை (Genitive Case ) சற்று ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோமா ?

एकवचनम् बहुवचनम्

अकारान्त: पुंलिङ्गे (राम:) रामस्य रामाणाम (rāmasya rāmāṇām)

अकारान्त: नपुंसकलिङगे (वनम्) वनस्य वनानाम् (vanasya vanānām)

आकारान्तः स्त्रीलिङ्गे (रमा) रमायाः रमाणाम् (ramāyāḥ ramāṇām)

ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गे (नदी) नद्याः नदीनाम् (nadyā nadīnām)

‘तद् शब्दः’ पुंलिङ्गे (सः) तस्य तेषाम् (tasya teṣām)

‘तद् शब्दः’ स्त्रीलिङ्गे (सा) तस्याः तासाम (tasyāḥ tāsām)

‘तद् शब्दः’ नपुंसकलिङगे (तत्) तस्य तेषाम (tasya teṣām)

‘एतद् शब्दः’ पुंलिङ्गे (एषः) एतस्य एतेषाम् (etasya eteṣām)

‘एतद् शब्दः’ स्त्रीलिङ्गे (एषा) एतस्याः एतासाम (etasyāḥ etāsām)

‘एतद् शब्दः’ नपुंसकलिङगे (एतत्) एतस्य एतेषाम (etasya eteṣām)

‘किम् शब्दः’ पुंलिङ्गे कस्य केषाम् (kasya keṣām)

‘किम् शब्दः’ स्त्रीलिङ्गे कस्याः कासाम् (kasyāḥ kāsām)

‘किम् शब्दः’ नपुंसकलिङगे कस्य केषाम् (kasya keṣām)

‘अस्मद् शब्दः’ त्रिलिङ्गकः (अहम्) मम अस्माकम् (mama asmākam)

‘युष्मद् शब्दः’ त्रिलिङ्गकः (त्वम्) तव युष्माकम् (tava yuṣmākam)

एतत चित्रँ पश्यतु ! अनन्तरम एतानि वाक्यानि शुध्दानि अशुध्दानि वा इति लिखतु !
(etat citraṁ paśyatu| anantaram एतानि vākyāni śudhdāni aśudhdāni vā iti likhatu|)
இந்த படத்தைப் பாருங்கள். பின்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்கள் சரியா அல்லது தவறா என்று எழுதவும்.

1. गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति ! (gṛhasya purataḥ vṛkṣaḥ asti|)
வீட்டினது முன்புறம் மரம் இருக்கிறது.

2. गृहस्य दक्षिणतः उद्यानम् अस्ति ! (gṛhasya dakṣiṇataḥ udyānam asti |)
வீட்டினது வலப்புறம் விளையாடும் இடம் இருக்கிறது.

3. वृक्षस्य उपरि खगः अस्ति ! (vṛkṣasya upari khagaḥ asti |)
மரத்தின் மேலே பறவை இருக்கிறது.

4. गृहस्य पृष्ठतः मार्गः अस्ति ! (gṛhasya pṛṣṭhataḥ mārgaḥ asti |)
வீட்டினது பின்புறம் பாதை இருக்கிறது.

5. वृक्षस्य अधः कार्यानम् अस्ति ! (vṛkṣasya adhaḥ kāryānam asti |)
மரத்தின் கீழே கார் இருக்கிறது.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடத்தைப் பார்த்து வாக்கியங்களை அமைக்கவும்.

उदा – रमेशस्य पृष्ठतः भावचित्रम अस्ति ! (rameśasya pṛṣṭhataḥ bhāvacitram asti | )

உதாரணம் – ரமேஷின் (ரமேஷினது) பின்புறம் படம் (photo) இருக்கிறது.

இதேபோல் மற்ற வாக்கியங்களை அமைத்து உரத்துப் படிக்கவும்.

भावचित्रम (bhāavacitram) – படம் (photo)

अवकरिका (avakarikā) – குப்பைத்தொட்டி (dustbin)
व्यजनम (vyajanam) – மின்விசிறி (fan)

அடுத்து अन्तः ( antaḥ) உள்ளே, बहिः ( bahiḥ) வெளியே என்ற வார்த்தைகளின் உபயோகத்தைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.


मार्जालः कुत्र अस्ति ? (mārjālaḥ kutra asti ?)
பூனை எங்கே இருக்கிறது ?

मार्जालः (गृहस्य) अन्तः अस्ति ! (mārjālaḥ (gṛhasya) antaḥ asti |)
பூனை (வீட்டின்) உள்ளே இருக்கிறது.

शुनकः कुत्र अस्ति ? (śunakaḥ kutra asti ?)
நாய் எங்கே இருக்கிறது ?

शुनकः (गृहात्) बहिः अस्ति ! (śunakaḥ (gṛhāt) bahiḥ asti)
நாய் (வீட்டிற்கு) வெளியே இருக்கிறது.

இதுபோன்ற வாக்கியங்களை அமைத்து வீட்டிலும் , நண்பர்களுடனும் பேசிப்பழகவும்.

Series Navigation

சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 21

This entry is part [part not set] of 35 in the series 20101219_Issue

ரேவதி மணியன்


சென்ற வாரம் படித்த ’இரண்டாம் வேற்றுமை’(द्विथीया विभक्तिः -Accusative case) விதிகளைச் சற்று ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோமா ?

செய்வினை வாக்கியத்தில் வினைச்சொல்லுடன் “என்ன? (What?) எதை?/ யாரை? (Whom?) என்ற வினாச் சொற்களுக்குக் கிடைக்கும் பதிலே “செயப்படுபொருள்” ( Object ) ஆகும். செய்வினை வாக்கியத்தில் (Active voice) செயப்படுபொருள் எப்போதும் இரண்டாம் வேற்றுமையில் அமையும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதாரணத்தை உரத்துப் படிக்கவும்.

बालकः फलं खादति ! (bālakaḥ phalaṁ khādati)
சிறுவன் பழம் சாப்பிடுகிறான். (The boy eats the fruit.)

बालकः किं खादति? (bālakaḥ kiṁ likhati ?)
சிறுவன் என்ன/எதை சாப்பிடுகிறான் ? (What does the boy eat?)

फलं – (phalaṁ)
பழம் (fruit)

கீழேயுள்ள உரையாடலை படித்து அடைப்புக்குறியில்(brackets) கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களின் இரண்டாம் வேற்றுமையை கோடிட்ட இடங்களில் பூர்த்தி செய்யவும்.

पिता – पुत्र ! (पाठः) ————- पठतु !
pitā – putra ! (pāṭhaḥ) ———–paṭhatu !
அப்பா – மகனே ! (பாடம்) ——படி !

पुत्रः – अहं (पाठः) ————-पठितुं न शक्नोमि !
putraḥ – ahaṁ (pāṭhaḥ) ——paṭhituṁ na śaknomi !
மகன் – நான் (பாடம்) —— படிக்க முடியாது.

पिता – किमर्थम् ?
pitā – kimartham ?
அப்பா – ஏன்?

पुत्रः – अहम् (विद्यालयः) ————– न गतवान् !
putraḥ – ahaṁ (vidyālayaḥ) ——–na gatavān !

पिता – भवतु , अहं (भवान्) ————पाठयामि !
pitā – bhavatu , ahaṁ (bhavān) ——– pāṭhayāmi !
அப்பா – சரி , நான் (நீர்/நீங்கள்) ——- கற்பிக்கிறேன்.

पुत्रः – सत्यं, भवान् (अहं) ———–पाठायति ?
putraḥ – satyaṁ , bhavān (ahaṁ) ——— pāṭhayati ?
மகன் – உண்மையா , நீங்கள் (நான்) ——- கற்பிக்கிறீர்களா?

पिता – आम् , पाठयामि !
pitā – ām pāṭhayāmi !
அப்பா – ஆம் , கற்பிக்கிறேன்.

पुत्री – तात, (अहम्) ———-अपि पाठयतु !
putrī – tāta , (aham) ——— api pāṭhayatu !
மகள் – அப்பா, (நான்) ——-கூட கற்பியுங்கள்.

पिता – अस्तु , (भवती) ———-अपि पाठयामि !
pitā – astu , (bhavatī) ——- api pāṭhayāmi !
அப்பா – சரி ,(நீர்) —— கூட கற்பிக்கிறேன்..

पुत्रः – कदा पाठयति ?
putraḥ – kadā pāṭhayati ?
மகன் – எப்போது கற்பிக்கிறீர்கள் ?

पिता – इदानीं (भवान्) ———पाठयामि !
pitā – idānīṁ (bhavān) ——– pāṭhayāmi !
அப்பா – இப்பொழுது (நீர்) ——— கற்பிக்கிறேன்.

पुत्रः – (अनुजा) ————कदा पाठयाति?
putraḥ – (anujā )——— kadā pāṭhayati ?
மகன் – (சகோதரி) ——– எப்போது கற்பிக்கிறீர்கள்?

पिता – (सा) सायङ्काले पाठयामि !
वदतु , (कः पाठः) ————- पाठयामि ?
pitā – (sā) ——- sāyaṅkāle pāṭhayāmi !
vadatu (kaḥ pāṭhaḥ) ——paṭhayāmi ?

அப்பா – (அவள்) ——– மாலையில் கற்பிக்கிறேன்.
சொல், (எந்த பாடம்) ——- கற்பிக்க வேண்டும் ?

पुत्रः – (एषः पाठः) ————-पाठयतु !
putraḥ – (eṣaḥ pāṭhaḥ) ——— pāṭhayatu !
மகன் – (இந்த பாடம்) ——– கற்பியுங்கள்.

पिता – (सर्वे पाठाः) ———– पाठयामि !
pitā – (sarve pāṭhāḥ) ——– pāṭhayāmi !
அப்பா – (எல்லா பாடங்கள்) ——— கற்பிக்கிறேன்.

விடைகளைச் சரி பார்த்துக் கொள்ளவும்.

पाठः – पाठम्
विद्याकयः – विद्यालयम्
भवान् – भवन्तम्
अहम् – माम्
भवती – भवतीम्
अनुजा – अनुजाम्
सा – ताम्
कः पाठः – कम् पाठम्
एषः पाठः – एतम् पाठम्
सर्वे पाठाः – सर्वान् पाठान्

அடுத்த வாரம் முன்னால், பின்னால், மேலே , கீழே , வலப்பக்கம் , இடப்பக்கம் போன்றவைகளை சமஸ்கிருதத்தில் எப்படிக் சொல்லவேண்டும் என்பதைப் பார்ப்போம்.

Series Navigation

சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 20

This entry is part [part not set] of 39 in the series 20101212_Issue

ரேவதி மணியன்


இந்த வாரம் “இரண்டாம் வேற்றுமை” பற்றிச் சற்று விரிவாகப் பார்ப்போம். கீழேயுள்ள செய்வினை (Active Voice) வாக்கியத்தை உரத்துப் படிக்கவும்.

बाल: पाठं पठति ! (bālaḥ pāṭhaṁ paṭhati)
சிறுவன் பாடத்தைப் படிக்கிறான்.

இதில் पठति (paṭhati) படிக்கிறான் என்பது क्रियापदम् (kriyāpadam) வினைச்சொல். இந்த வினைச்சொல்லுடன் कः?, का ?, किम्? [kaḥ? , Kā ?, kim ? ] எவன், எவள், எது அல்லது யார்? என்ற கேள்வியை எழுப்பினால் கிடைக்கும் பதில் ,”எழுவாய்” (कर्ता) kartā – Subject.

कः पठति ? (kaḥ paṭhati ?) யார் /எவன் படிக்கிறான்?
बालः पठति ! (bālaḥ paṭhati !) சிறுவன் படிக்கிறான்.

இப்போது எதை ? யாரை ? அல்லது எங்கே ? (कः ?, किम्? , कुत्र ?) ‘what’ ‘whom’ or ‘where’ ? என்ற கேள்விக்குக் கிடைக்கும் பதிலே “செயப்படுபொருள்” (कर्मपदम्) Object ஆகும்.
“ஐ” இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு.

बालः किं पठति ? (bālaḥ kiṁ paṭhati ?)
சிறுவன் எதைப் படிக்கிறான் ? (What does the boy read?)
बालः पाठं पठति ! (bālaḥ pāṭhaṁ paṭhati !)
சிறுவன் பாடத்தைப் படிக்கிறான். (He reads a lesson)

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றை உரத்துச் சொல்லி மனனம் செய்துகொள்ளவும்.

विद्यालय: (vidyālayaḥ) பள்ளிக்கூடம் ( school)

ग्रन्थालयः (granthālayaḥ) நூலகம் (library)

देवालयः (devālayaḥ) கோவில் (temple)
कार्यालयः (kāryālayaḥ) அலுவலகம் (office)
आपणः (āpaṇaḥ) கடை (shop)

रेल्स्थानकम् (relsthānakam) ரயில் நிலையம் (railway station)
चित्रमन्दिरम् (citramandiram) திரையரங்கு (cinema theatre)

उद्यानम् (udyānam) பூங்கா (park)

प्रदर्शिनी (pradarśinī) கண்காட்சி (exhibition)

மேலே உள்ள படத்தையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதாரணத்தையும் பார்த்து வாக்கியங்கள் அமைக்கவும்.

१. मम मित्रं विद्यालयं गच्छति ! (mama mitraṁ vidyālayaṁ gacchati !)
என் நண்பன் பள்ளிக்கூடம் செல்கிறான்.

२. मम मित्रं _______ ______ !
३. मम मित्रं ________ ________ !
४. मम मित्रं ________ ________ !
५. मम मित्रं _________ ________ !
६. मम सखी ________ _________ !
७. मम मित्रं __________ _________ !
சமஸ்கிருதத்தில் பொருள்கள் ஒருமை (एकवचनम् – Singular ) பன்மை (बहुवचनम् – Plural) இருமை (द्विवचनम् -Dual)என்று மூன்றுவிதமாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆண்பால்,( पुंलिङ्गः) பெண்பால் (स्त्रीलिङ्गः)மற்றும் ஒன்றன்பால் (नपुंसकलिङ्गः) என்பவை ஒருமை எண்ணிலும் பலர்பால் ,பலவின்பால் என்பவை பன்மையிலும் உள்ளன. தன்மை, முன்னிலை மற்றும் படர்க்கை என்ற மூன்றில் ஏதேனும் ஒரு இடத்தைக் கொண்டு அமையும்.

“அ” என்ற எழுத்தில் முடியும் ஆண்பால் சொற்கள்(अकारान्तः पुंलिङ्गः) ,”அ” என்ற எழுத்தில் முடியும் ஒன்றன்பால் சொற்கள் (अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः),“ஆ” மற்றும் “ஈ” என்ற எழுத்தில் முடியும் பெண்பால் சொற்களின் (आकारान्तः , ईकारान्तः – स्त्रीलिङ्गः) இரண்டாம் வேற்றுமை ஒருமையிலும், பன்மையிலும் கீழே அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனுடன் சுட்டுப் பெயர்களாகிய तद् (सः/ सा/ तत्) , एतद् (एष:/एषा/एतत्), किम् (कः/का/किम्) अहम् ,भवान् ,भवती சொற்களின் இரண்டாம் வேற்றுமையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை மனனம் செய்து கொள்ளவும்.

पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे

अकारान्तः (राम:) रामम् – रामान् वनम् – वनानि
(rāmam – ramān) (vanam – vanāni)

आकारान्तः (रमा) रमाम् – रमा:
(ramām – ramāḥ )

ईकारान्तः (नदी) नदीम् – नदीः
( nadīm – nadīḥ)

दकारान्तः (’तद’ शब्दः) तम् – तान् ताम् – ताः तत् – तानि
( tam – tān) (tām – tāḥ) (tat – tāni)

दकारान्तः (’एतद्’शब्दः) एतम् – एतान् एताम् – एताः एतत् – एतानि
(etam – etān) (etām – etāḥ) (etat – etāni)

मकारान्तः (’किम्’शब्दः) कम् – कान् काम् – काः किम् – कानि
(kam – kān) (kām – kāḥ) (kim – kāni)

तकारान्तः (’भवत ‘ शब्दः) भवन्तम् – भवतः
(bhavantam – bhavataḥ)

दकारान्तः त्रिलिङ्कः ’अस्मद्’ शब्दः (अहम्) माम् – अस्मान्
(mām – asmān)

இந்த வாரமே அட்டவணையை மனனம் செய்து கொள்ளவும். அடுத்த வாரம் இவைகளை உபயோகப்படுத்தி வாக்கியங்களை அமைப்போம்.

Series Navigation

சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 19

This entry is part [part not set] of 34 in the series 20101205_Issue

ரேவதி மணியன்


இந்த வாரம் அன்றாட கலந்துரையாடலில் உபயோகப்படுத்துகின்ற வார்த்தைகள் மற்றும் வாக்கியங்கள் சமஸ்கிருதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வாக்கியங்களை வீட்டிலும், நண்பர்களுடனும், சக பணியாளர்களுடன் உரையாடும்போதும் உபயோகப்படுத்துங்கள். சமஸ்கிருதத்தை கலந்துரையாடல் வாயிலாக பயிற்சி செய்யவும். கீழேயுள்ள இரண்டு நண்பர்களின் கலந்துரையாடலை உரத்துப்படிக்கவும்.

रामः – “हरिः ओम् , सुप्रभातम् !” (“ hariḥ om , suprabhātam!”)
ராம : – “ஹலோ , காலை வணக்கம்.”

केशवः – “नमस्ते श्रीमन् ! स्वागतम् , आगच्छतु , उपविशतु !” (“namaste śrīman ! svāgatam , āgacchatu , upaviśatu !” )
கேசவ : – “ஹலோ! நல்வரவு ,வாருங்கள் ,உட்காருங்கள்.”

रामः – “धन्यवादः !” (“dhanyavādaḥ “)
ராம :– “நன்றி!”

केशवः – “सर्वम् कुशलं वा?” (“sarvaṁ kuśalaṁ vā ?” )
கேசவ : _ “எல்லோரும் நலமா?”

रामः _ “आम्, कुशलम् ! भवान् एतत् पुस्तकं स्वीकरोतु !” ( “ām kuśalaṁ ! bhavān etat pustakaṁ svīkarotu !”)
ராம : : – “ஆம், நலம் . நீர் (நீங்கள்) இந்த புத்தகத்தை வாங்கிக்கொள்ளுங்கள் !”

केशवः – “कथम् अस्ति एतत् पुस्तकम् ?” (“katham asti etat pustakam ?”
கேசவ : – “எப்படி இருக்கிறது இந்தப் புத்தகம் ?”

रामः – “समीचीनम् अस्ति ! भवान् अपि पठतु !” (“samīcīnam asti ! bhavān api paṭhatu !”)
ராம : – “நன்றாக இருக்கிறது. நீர் (நீங்கள்) கூடப் படியுங்கள்.”

केशवः – “अस्तु , अनन्तरं पठामि !” ( “astu , anantaraṁ paṭhāmi !”)
கேசவ : – “சரி , பிறகு படிக்கிறேன். ”

रामः – “अहं गच्छामि !” (“ahaṁ gacchāmi !”)
ராம: – “நான் செல்கிறேன்.”

केशवः – “तिष्ठतु , पानीयं स्वीकरोतु !” (“tiṣṭhatu , pānīyaṁ svīkarotu !”)
கேசவ : – “ நில்லுங்கள். இந்த நீரை (தேநீர்(அ) காபி) வாங்கிக்கொள்ளுங்கள்.”

रामः – “क्षम्यताम् , मास्तु !” (“kṣamyatām , māstu !”)
ராம : – “மன்னியுங்கள். வேண்டாம்.”

केशवः – “किञ्चित् स्वीकरोतु !” (“kiñcit svīkarotu !”)
கேசவ : – “ கொஞ்சம் வாங்கிக்கொள்ளுங்கள்.”

रामः – “अस्तु , धन्यवादः !” ( “astu ,dhanyavādaḥ !”)
ராம :- “சரி, நன்றி.”

केशवः – “शर्करा अधिका अस्ति किल !” (“śarkarā adhikā asti kila !”)
கேசவ :- “சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கிறதல்லவா.”

रामः _ “चिन्ता मास्तु ! (पिबति) अहम् आगच्छामि, नमस्कारः !” ( “cintā māstu ! (pibati) aham āgacchāmi , namaskāraḥ !”)
ராம :- “கவலை வேண்டாம். (பருகுகிறார்) நான் வருகிறேன், நமஸ்காரம்.”

केशवः – “ नमस्कारः ” (“ namaskāraḥ !”)
கேசவ:- “நமஸ்காரம்”

இரண்டு அல்லது மூன்று முறை உரத்துப் படித்துப் பின் புதிய வார்த்தைகளை மனனம் செய்துகொள்ளவும். இவற்றுடன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேறு சில புதிய வார்த்தைகளையும் மனனம் செய்து கொள்ளவும். இவையனைத்தும் நாம் அன்றாட வாழ்வில் உபயோகப்படுத்தக் கூடியவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

हरि: ओम् (hariḥ om) – ஹலோ (Hello)
नमस्ते / नमस्कार: (namaste /namaskāraḥ) – நமஸ்காரம் (Namaste)
सुप्रभातम् (suprabhātam) – காலை வணக்கம் (Good Morning)
शुभमध्याह्न: (śubhamadhyāhnaḥ) – பகல் வணக்கம் (Good Afternoon)
शुभसन्ध्या (śubhasandhyā) – மாலை வணக்கம் (Good Evening)
शुभरात्रि: (śubharātriḥ) – இரவு வணக்கம் (Good Night)
धन्यवादः (dhanyavādaḥ) – நன்றி (Thanks)
स्वागतम् (svāgatam) – நல்வரவு (Welcome)
मान्ये /आर्ये (mānye / ārya) – மதிப்பிற்குறிய (பெண்களுக்கு) (Madam)
श्रीमन् (śrīman) – மதிப்பிற்குறிய (ஆண்களுக்கு) (Sir)
अस्तु (astu) – சரி (All right /OK)
कृपया (kṛpayā) – தயவுசெய்து (Please)
चिन्ता मास्तु (cintā māstu) – கவலை வேண்டாம் (Don’t worry)
क्षम्यताम् (kṣamyatām) – மன்னிக்கவும் (Excuse me)
पुनः मिलामः (punaḥ milāmaḥ) – பிறகு சந்திப்போம் (See you again)
साधु साधु (sādhu sādhu) – மிக நன்று (Very good)
उत्तमम् (uttmam) – நன்று (Good)
बहु समीचीनम् (bahu samīcīnam) – மிக்க நலம் (Very fine)
शुभाशयाः (śubhāśayāḥ) – நல்வாழ்த்துக்கள் (Best wishes)
अभिनन्दनानि (abhinandanāni) – பாராட்டுக்கள் (Congratulations)

சென்ற வாரப்பத்திரிக்கையில் வெளியாகியிருந்த “Key to Transliteration” பகுதியை மறக்காமல் அச்சிட்டு (print) வைத்துக்கொள்ளவும். சமஸ்கிருத வார்த்தைகளைச் சரியாக உச்சரிக்க “Key to Transliteration” பகுதி மிகவும் அவசியம் என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். தயவுசெய்து அந்தந்த வாரப்பாடங்களை அந்தந்த வாரமே படித்து , புதிய வார்தைகளை மனனம் செய்து அன்றாட வாழ்வில் உபயோகப்படுத்துங்கள்.

Series Navigation

சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 18

This entry is part [part not set] of 34 in the series 20101128_Issue

ரேவதி மணியன்


இந்த வாரம் கிழமைகள் மற்றும் நாட்கள் (நேற்று, இன்று, நாளை, …) ஆகியவற்றைப் பற்றிப் தெரிந்துகொண்டு , அவற்றுடன் (कदा ?) கதா ? (kadā ?) என்ற வினாச் சொல் எப்படி உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.

கீழே அட்டவணையில் உள்ளவற்றை உரத்துச் சொல்லி மனப்பாடம் செய்துகொள்ளவும். இவையனைத்தும் பேச்சு வழக்கில் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்படுபவை.

अद्य (adya) – இன்று

श्वः (śvaḥ) – நாளை

परश्वः (paraśvaḥ) – நாளை மறுநாள்

प्रपरश्वः (praparaśvaḥ) – நாளை மறுநாளுக்கு மறுநாள்

ह्यः (hyaḥ) _ நேற்று

परह्यः (parahyaḥ) – நேற்று முன்தினம்

प्रपरह्यः (praparahyaḥ) – நேற்று முன்தினத்திற்கு முன்தினம்

அடுத்து கிழமைகள் பற்றித் தெரிந்து கொள்வோமா? நம்மில் பலருக்கு இந்தப் பெயர்கள் ஒன்றும் புதிதல்ல. ஏற்கனவே பேச்சு வழக்கில் இருப்பவைதான்.

शनिवासरः (śanivāsaraḥ) – சனிக்கிழமை

भानुवासरः (bhānuvāsaraḥ) – ஞாயிற்றுக்கிழமை

सोमवासरः (somavāsaraḥ) – திங்கட்கிழமை

मङ्गलवासरः (maṅgalavāsaraḥ) – செவ்வாய்க்கிழமை

बुधवासरः (budhavāsaraḥ) – புதன்கிழமை

गुरुवासरः (guruvāsaraḥ) – வியாழக்கிழமை

शुक्रवासरः (śukravāsaraḥ) – வெள்ளிக்கிழமை

மேலேயுள்ள கிழமைகளை உரத்துச்சொல்லி மனனம் செய்துகொள்ளவும். இப்போது இவற்றுடன் कदा ? (kadā ?) கதா ? என்ற வினாச் சொல்லைத் தொடுத்துக் கேள்விகள் அமைப்போமா?

अद्य सोमवासरः ! मङ्गलवासरः कदा ? (adya somavāsaraḥ ! maṅgalavāsaraḥ kadā ?)

இன்று திங்கட்கிழமை. செவ்வாய்க்கிழமை எப்போது?

मङ्गलवासरः श्वः ! (maṅgalavāsaraḥ śvaḥ )

செவ்வாய்க்கிழமை நாளை.

अद्य भानुवासरः! बुधवासरः कदा ? (adya bhānuvāsaraḥ ! budhavāsaraḥ kadā ? )

இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை. புதன்கிழமை எப்போது?

बुधवासरः प्रपरश्वः ! (budhavāsaraḥ praparaśvaḥ)

புதன்கிழமை நாளை மறுநாளுக்கு மறுநாள்.

अद्य गुरुवासरः ! मङ्गलवासरः कदा? (adya guruvāsaraḥ ! maṅgalavāsaraḥ kadā ?)

இன்று வியாழக்கிழமை. செவ்வாய்க்கிழமை எப்போது?

मङ्गलवासरः परह्यः! (maṅgalavāsaraḥ parahyaḥ)

செவ்வாய்க்கிழமை நேற்று முன்தினம்.

अद्य षोडशदिनाङ्कः ! पञ्चदशदिनाङ्कः कदा? (adya ṣoḍaśadināṅkaḥ pañcadaśadināṅkaḥ kadā ?)

இன்று பதினாறாம் தேதி. பதினைந்தாம் தேதி எப்போது?

पञ्चदशदिनाङ्कः ह्यः ! ( pañcadaśadināṅkaḥ hyaḥ !)

பதினைந்தாம் தேதி நேற்று.

अद्य २४ तमदिनाङ्कः ! २६ तमदिनाङ्कः कदा ? (adya 24 tamadināṅkaḥ ! 26 tamadināṅkaḥ kadā?)

இன்று 24 ஆம் தேதி. 26ஆம் தேதி எப்போது?

२६ तमदिनाङ्कः परश्वः ! (26 tamadināṅkaḥ paraśvaḥ !)

26ஆம் தேதி நாளை மறுநாள்.

“தம” (th) என்ற சொல்லை எண் 20 க்கும் அதற்கு மேல் உள்ள எண்களுக்கும்தான் சேர்க்கவேண்டும். दिनाङ्कः ( dināṅkaḥ ) என்றால் “தேதி”.

அடைமொழியில் எழுத்துப்பெயர்த்தலில் (transliteration) கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை எப்படிப்படிக்க வேண்டும் என்பதைக் கீழேயுள்ள அட்டவணையைப் பார்த்துத் தெரிந்துகொள்ளவும். சமஸ்கிருதத்தில் எழுத்துக்களின் சரியான உச்சரிப்பு மிகவும் முக்கியம். தவறாக உச்சரித்தால் வார்த்தையின் பொருளே மாறிவிடும். உதாரணமாக करः (karaḥ) “கரஹ” என்றால் “உள்ளங்கை” என்று பொருள். खरः (kharaḥ) “க்கரஹ” என்று “க்”கை அழுத்திச் சொன்னால் “கழுதை” என்று பொருள். எனவே இனிவரும் பாடங்களில் எழுத்துப்பெயர்த்தலிலும் (transliteration) கொடுக்க எண்ணியுள்ளேன். எனவே கீழேயுள்ள அட்டவணையை print செய்து வைத்துக்கொள்ளவும்.

KeytoTransliteration

KeytoTransliteration andPronunciationofSanskritLetters

a (but) (sing) n (numb) ā (mom) c (chunk) p (spin) i (it) ch (catchhim) ph (loophole) ī (beet) j (john) b (bin) u (put) jh (hedgehog) bh (abhor) ū (pool) ñ (bunch) m (much) (rhythm) (start) y (young) e (play) ṭh (anthill) r (drama) ai (high) (dart) l (luck) o (toe) ḍh (godhead) v (vile) au (loud) (under) ś (shove) k (skate) t (path) (bushel) kh (bunkhouse) th (thunder) s (so) g (gate) d (that) h (hum) gh (loghouse) dh (breathe)

Series Navigation

சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 17

This entry is part [part not set] of 29 in the series 20101121_Issue

ரேவதி மணியன்


சென்ற வாரம் கற்றுக் கொண்ட புதிய வார்த்தைகளைச் சற்று ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோமா? விடைகளைக் கீழே சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

1. अत्र कार्याणि कुर्वन्ति! ___ र्या ___ ___
இங்கே பணிகள் செய்கிறார்கள் .

2. भवान् कुत्र पठति? वि ___ ___ ___ ये
நீங்கள்/ நீர் எங்கே படிக்கிறீர்கள் ? (நீர் (भवान्) என்பது third person ( प्रथम पुरुष: एक वचनम्) masculine singular)

3. धनम् अत्र रक्षामः! ___ त्त को ___
பணத்தை இங்கே பாதுகாப்போம்.

4. चलनचित्रम् अत्र पश्यतु! ___ त्र ___ न्दि ___
திரைப்படம் இங்கே பார்க்கட்டும்.

5. अत्र विविधानि पुस्तकानि सन्ति! ___ न्था ___ ___
இங்கே பலவிதமான புத்தகங்கள் இருக்கின்றன.

6. जगन्नाथ मन्दितम् अत्र अस्ति! ___ र्या ___
ஜகன்னாதர் கோவில் இங்கே இருக்கிறது.

7. मशी कुत्र अस्ति? ___ ___ न्याम्
மை எங்கே இருக்கிறது ?

कदा ? எப்போது ?

எப்போது? என்ற கேள்வியின் பதில் ஏழாம் வேற்றுமையில் (இல்,கண், உள், இடம் –உருபுகள்) அமையும் (locative case) . இதுபற்றிச் சற்று விரிவாகப் பார்ப்போம். (வேற்றுமை உருபுகள் பற்றி பிறகு விரிவாகப் படிப்போம்)

भवान् कदा उत्तिष्ठति ?
நீர் எப்போது எழுகிறீர் ? (நீர் (भवान्) என்பது ( प्रथम पुरुष: पुंलिङ्ग एक वचनम्) third person masculine – singular)

अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि !
நான் ஐந்து மணிக்கு எழுகிறேன்.

भवान् कदा विद्यालयं गच्छति ?
अहं नवादने विद्यालयं गच्छामि !

सूर्योदयः कदा भवति?
சூர்யோதயம் எப்போது நிகழ்கிறது ?

सूर्योदयः प्रातः काले भवति !
சூர்யோதயம் அதிகாலையில் நிகழ்கிறது.

भवति कदा पठति ? (Third person feminine singular – प्रथम पुरुष: स्रीलिङ्ग एक वेचनम्)
நீங்கள் (நீர்) எப்போது படிக்கிறீர்?

अहं सप्तवादने पठामि !
நான் ஏழுமணிக்குப் படிக்கிறேன்.

सीता कदा नृत्याभ्यासं करोति ?
சீதா எப்போது நடனப்பயிற்சி செய்கிறாள்?

सीता सायं नृत्याभ्यासं करोति !
சீதா மாலையில் நடனப்பயிற்சி செய்கிறாள்.

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களைப் பலமுறை படித்து உரத்துச் சொல்லிப் பழகுங்கள்.

கீழே உள்ள வாக்கியங்களைப் படித்து அதற்கு கதா ( कदा ? ) என்ற வினாச் சொல்லை பயன்படுத்தி வினா தொடுங்கள். (சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 11 ஐப் பார்த்து நேரத்தை( समयः ) எப்படிச் சொல்லவேண்டும் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளவும்)

वेङ्कटेशः षड्वादने योगासनं करोति !

________ _____ __________ ________ ?

माता दशवादने पाकं करोति !

_____ ______ _______ ______ ?

सा प्रातः काले पूजां करोति !

_____ ______ ______ ______ ?

अहं मध्याह्ने भोजनं करोमि !

_____ _____ ______ ______ ?

स्वर्णा पादोनदशवादने निद्राति !

______ ______ ________ ?

மேலேயுள்ள வெற்றிடத்தின் விடைகளைச் சரிபார்த்துக் கொள்வோமா?

1. कार्यालये

2. विद्यालये

3. वित्तकोषे

4. चित्रमन्दिरे

5. ग्रन्थालये

6. पुर्याम्

7. लेखन्याम्

அடுத்த வாரம் கிழமைகள் மற்றும் நாட்கள் (நேற்று, இன்று, நாளை …)
ஆகியவற்றைப் பற்றிப் தெரிந்துகொண்டு , அவற்றுடன் கதா (कदा ?) என்ற வினைச் சொல் எப்படி உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.

Series Navigation

சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 16

This entry is part [part not set] of 40 in the series 20101114_Issue

ரேவதி மணியன்


சென்ற இதழில் कति கதி (how many?) என்ற கேள்வி சொல்லை எப்படி உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று பார்த்தோம்.

இந்த வாரம் कुत्र எங்கே? (Where) என்ற கேள்வி சொல்லைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

कुत्र पुस्तकम् अस्ति? எங்கே புத்தகம் இருக்கிறது?

स्यूते पुस्तकम् अस्ति ! பையில் புத்தகம் இருக்கிறது.

ग्रन्थालये पुस्तकम् अस्ति ! நூலகத்தில் புத்தகம் இருக்கிறது.

हस्ते पुस्तकम् अस्ति ! கையில் புத்தகம் இருக்கிறது.

மேற்சொன்ன வாக்கியங்களை உரக்கப் படிக்கவும்.

अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दाः (“அ” என்ற எழுத்தில் முடியும் ஆண்பால் வார்த்தைகள்) மற்றும் नपुंसकलिङ्ग शब्दाः (“ம்” என்ற எழுத்தில் முடியும் neuter வார்த்தைகள்)

स्यूतः – स्यूते (பை – பையில்)
आपणः – आपणे (கடை – கடையில்)
हस्तः – हस्ते (கை – கையில்)

गृहम् – गृहे
नगरम् – नगरे
चित्रमन्दिरम् – चित्रमन्दिरे (சினிமாதியேட்டர் – சினிமாதியேட்டரில்)
उपाहारगृहम् – उपाहारगृहे (உணவு விடுதி – உணவு விடுதியில்)

आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दा: (“ஆ” என்ற எழுத்தில் முடியும் பெண்பால் வார்த்தைகள்)

कुत्र पाञ्चालिका अस्ति? பொம்மை எங்கே இருக்கிறது?

उत्पीटिकायां पाञ्चालिका अस्ति !
पेटिकायां पाञ्चालिका अस्ति !
निधानिकायां पाञ्चालिका अस्ति !

उत्पीटिका –उत्पीटिकायाम् (டேபிள் – டேபிளில்)

कपाटिका – कपाटिकायाम् (அலமாரி)
पेटिका – पेटिकायाम् (பெட்டி – பெட்டியில்)

निधानिका – निधानिकायाम् (அலுமாரி (shelf) – அலுமாரியில்)

ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः (“ஈ” என்ற எழுத்தில் முடியும் பெண்பால் வார்த்தைகள்)

कुत्र मन्दिरम् अस्ति? (கோவில் எங்கே இருக்கிறது? )

काश्यां मन्दिरम् अस्ति !

उज्जयिन्यां मन्दिरम् अस्ति !

पुर्यां जगन्नाथ मन्दिरम् अस्ति !

कन्याकुमार्यं मन्दिरम् अस्ति !

கீழே உள்ள மாற்றங்களை கவனியுங்கள்.

काशी – काश्याम् (காசி – காசியில்)
उज्जयिनी – उज्जयिन्याम्
पुरी – पुर्याम्
कन्याकुमारी – कन्याकुमार्याम्

கீழ்கண்ட அட்டவணையை கவனியுங்கள். அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளை உபயோகித்து வாக்கியங்கள் அமைக்கவும்.

मम पिता
सहोदर:
कार्यालयः
वित्तकोषः
ग्रन्थालय:
विध्यालय:
यन्त्रागारम्
दूरवाणीविनिमयकेन्द्रम्
कार्यं करोति !

कार्यालयः – அலுவலகம்
वित्तकोषः – வங்கி
ग्रन्थालय: – நூலகம்
विध्यालय: – பள்ளி
यन्त्रागारम् – தொழிற்சாலை
दूरवाणीविनिमयकेन्द्रम् – தொலைபேசி இணைப்பகம்

मम पिता कार्यालये कार्यं करोति ! இதுபோல வாக்கியங்களை எழுதி அவற்றை உரத்து கூறுங்கள். புதிய வார்த்தைகளை மனதில் கொண்டு மனப்பாடமாக உரத்து கூறுங்கள்.

(இந்த வாரத்திலிருந்து ரேவதி மணியன் இந்த தொடரை தொடர்வார்)

Series Navigation

சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 10

This entry is part [part not set] of 28 in the series 20100829_Issue

ராமச்சந்திர கோபால்


தற்போது ஒரு உரையாடலை செய்வோம். ஒருவர் ஒரு ஹோட்டலுக்குப் போகிறார்.

वितारकः விதாரகஹ என்றால் விற்பவர்
ग्राहकः கிராஹகஹ என்றால் வாங்குபவர்
भो: – போஹோ என்றால் ஹலோ அல்லது பிளீஸ்

आवश्यकम्- ஆவஷ்யகம் என்றால் அவசியம்

मास्तु மாஸ்து என்றால் வேண்டாம்.

पर्याप्तम्- பர்யாப்தம் என்றால் போதும்

पुनः புனஹ என்றால் மீண்டும்

वितारकः – भो: , किम् आवश्यकम्
ग्राहकः – काफी आवश्यकम्
वितारकः जलम् आवश्यकम् किम्
ग्राहकः – मास्तु काफी आवश्यकम्
वितारकः – स्वीकरोतु
ग्राहकः – किञ्चित् शर्करा…
वितारकः – स्वीकरोतु पुनः आवश्यकम् वा?
ग्राहकः – पर्याप्तम् पुनः मास्तु

இதனை இருவர் பேசி உரையாடிப்பாருங்கள். இவற்றை வாய்விட்டு சொல்லிப் பழகினால்தான் பேச வரும். சமஸ்கிருத வாக்கியங்களை நீங்கள் கேட்கவேண்டும். நீங்கள் பேசும்போது அது உங்களுக்குக் கேட்கவேண்டும். இரண்டு மூன்று முறை இதனை சொல்லிப் பேசி பழகிப்பாருங்கள்.

இதில் ஒரு வார்த்தை स्वीकरोतु என்று வந்தது. ஸ்வீகரோது. எடுத்துகொள்ளுங்கள் என்ற பொருளில்.
எந்த ஒரு வினைச்சொல்லும் து என்று மேற்கண்டவாறு முடியும்போது வேண்டுகோளாக ஆகும்.

உதாரணமாக
गच्छतु – படியுங்கள், படிக்கட்டும்
लिखतु – எழுதுங்கள், எழுதட்டும்
आगच्छतु – ஆகச்சது, வாருங்கள், வரட்டும்
पठतु – படது – படியுங்கள், படிக்கட்டும்
क्रीडतु -க்ரிடது -விளையாடுங்கள், விளையாடட்டும்
पिबतु – பிபது – குடியுங்கள்
खादतु – காதது – சாப்பிடுங்கள்
पश्यतु – பஷ்யது – பாருங்கள்
हसतु – ஹஸது – சிரியுங்கள்
नयतु – நயது – கொண்டுசெல்லுங்கள்

படிக்கட்டும் என்பது போல பொருள் வருவதால்,

सः गच्छतु – அவர் செல்லட்டும் என்ற பொருளிலும் உபயோகிக்கலாம்.

பொதுவாக இங்கே கற்றுக்கொள்ள நாம்
भवान्, भवती ஆகிய சொற்களை இணைத்து மேற்கண்ட வாக்கியங்களை பொருள் உணர்ந்து சொல்லுங்கள்

एकम्
द्वे
त्रीणि
चव्वारि
पञ्च
षड
सप्त
अष्ट
नव
दश

மேற்கண்ட சொற்களை எழுத்துக்கூட்டி படியுங்கள். அடுத்த வாரத்தில் அதிலிருந்து தொடங்குவோம்

Series Navigation