இதழ்

  • கண்ணுக்குள் உடலின் கடிகாரம்

    கண்ணுக்குள் உடலின் கடிகாரம்

    This entry is part of 26 in the series 20020210_Issue உடலின் நேரத்தையும் அதன் 24மணி நேரச்சுழற்சியையும் கட்டுப்படுத்தும் கடிகாரம் போன்ற புதுவகை ஒளி உணரும் செல்கள் கண்களில் இருப்பதை அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். இந்தக் கண்டுபிடிப்பு, எவ்வாறு கண் தெரியாதவர்கள் கூட தங்கள் உடலின் நேரத்தை கட்டுப்படுத்தவும், அதன் இரவு, பகல் நேரத்தை அறியவும் முடிகிறது என்பதை விளக்கலாம். உடலின் கடிகாரம், நமது தூக்கம், விழிப்பு, ஏன் நம் உடலின் தட்ப வெப்பம் ஆகியவை […]