குறும்பா 3

This entry is part [part not set] of 29 in the series 20020722_Issue

அனந்த்நனவா கனவா ?

கணினியிலே காலமெல்லாம் போக்கிக்
களைப்பொழிக்கக் கவிதைகொஞ்சம் ஆக்கிப்

….. பணிமுடிந்து ஓய்வெடுக்கப்
….. பழையவீட்டுப் பாய்படுக்க

அணிவகுக்கும் எலிகள்என்னை நோக்கி!

****
முகராசி

வாசலிலே வந்தவனைப் பார்த்தேன்
வடிவழகன் பட்டியலில் சேர்த்தேன்

….. பாசிமணி விற்கஅன்று
….. பறந்தவனை நோக்கஇன்று

காசையந்தத் திரைப்படத்தில் வார்த்தேன்!

****

Limerick-ம் குறும்பாவும்

ஆங்கிலத்தில் ‘லிமெரிக் ‘கென்று செய்தான்
அழகுமுண்டு பொருளுமுண்டு மெய்தான்

….. ஆங்கிலாத மோனைநலம்
….. அமையுமெங்கள் மொழியின்பலம்

ஓங்குகுறும் பாவையிங்கு நெய்தான்!

****
ananth@mcmaster.ca

Series Navigation

அனந்த்

அனந்த்