வலைதந்த வரம்

This entry is part [part not set] of 24 in the series 20011215_Issue

பசுபதி


தண்டமிழில் கவியாப்போர் தவறி ழைத்தால்
. . தள்ளிடுமோர் சங்கத்துப் பலகை இல்லை ;
வென்றிக்கோர் விலையாகப் புலவர் காதை
. . வெட்டிடுமோர் குறடுகொண்ட வில்லி இல்லை ;
குன்றனைய குற்றங்கள் குவிக்கும் என்னைக்
. . குறைகூறக் கூரறிவுக் கீரன் இல்லை ;
மின்குப்பை ஜல்லியடி வீணர் மேயும்
. . மின்வலையில் மேதையென மின்னு வேனே — வெறும்
. . மேம்புல்மேய்ந் தேகாலம் தள்ளு வேனே ! (1)

செருகலெனச் சீறும் ‘டி. கே.சி. ‘ இல்லை ;
. . சிரச்சேதம் செய்ஒட்டக் கூத்தன் இல்லை ;
கருத்துகளைக் கேலி செய்யக் ‘கல்கி ‘ இல்லை ;
. . கடிந்துவசை சொல்காள மேகம் இல்லை ;
விருத்தமென்று வருத்தப்பா வீச லாமே ;
. . வீரபத்ரர் விதியெல்லாம் மீற லாமே!
இறுமாப்பை ஒளிவளையம் என்ற ணிந்தே
. . இணையத்தில் இரவியென இலங்கலாமே ! — இங்கே
. . எளிதாக ஏமாற்றிப் பிழைக்க லாமே ! (2)

அம்பலத்தில் அங்குமிங்கும் அஞ்சல் மூலம்
. . அன்றாடம் அரங்கேறி ஆடு வேனே !
தம்பட்டம் தட்டுவதைத் தவமாய்க் கொண்டு
. . சளைக்காமல் தற்பெருமை சாற்று வேனே !
சம்பந்தம் சற்றுமின்றிச் சான்றோர் பேரைச்
. . சட்டென்று தகவலிலே சொருகு வேனே !
வம்புகளை வாய்மையென மாற்று வேனே!
. . வலைஞனென மாபெரும்பேர் வாங்கு வேனே ! — வைய
. . வலைதந்த வரமெனமார் தட்டு வேனே ! (3)

****
வீரபத்ரர்= ‘விருத்தப்பாவியல் ‘ ஆசிரியரான வீரபத்திர முதலியார்;
ஒளிவளையம் = halo;
வலைஞன் = வலைக் கலைஞன் .

Series Navigation

பசுபதி

பசுபதி