புரிய இயலாத உனது அந்தரங்கம்

This entry is part of 41 in the series 20091009_Issue

நட்சத்ரவாசி


எனது உச்சம் உயிர் வழிதலில்

முடிந்து விடுகிறது

அதன் பின்னான உனது விழித்தல்

புரிய முடியாத அந்தரங்கத்தில்

எங்கே உள்ளது

இயங்கி கொள்ளும் போதும்

இயக்கம் நின்ற போதும்

உனது சலனமற்ற விரைப்பு

எதனால் ஆனது

பின்னரே எனது இயலாமை என்றும்

புரிந்து கொள்ள முடியாத மூர்க்கம் என்றும்

புகார்களை தொடுக்கிறாய்

எதன் பொருட்டாவது

உனது முறைப்படுத்தல்களில்

பகிர்தல்களில் தொடர்ச்சியற்று போனாலே

நியாயமெனக் கொள்ளலாம்

வெறுமனே பிதற்றலில்

அர்த்தமும் இல்லை

உனது இரத்தத்துக்கு

சூடும் இல்லை

என்னையும் வெறுப்படைய செய்து

உன்னையும் கேள்விக் கேட்டு

இயலாமை பட்டியலுக்குள்

நீயே புகுந்து கொள்ள

யாருனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள்?

mujeeb.h
mujeebu2000@yahoo.co.in

Series Navigation