இளமையும் ஞானமும் (மூலம் – Michaelangelo)

This entry is part of 48 in the series 20050127_Issue

தமிழாக்கம் – புதுவை ஞானம்


மொத்த வாழ்வையும்
முழுமையாகப் பார்க்க
முயற்சி செய் – மாறாக
ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பற்ற
துளிகளின் வரிசையென
எண்ணாதே.

ஒவ்வொரு காலகட்டமும்
முன்னதிலிருந்து வளர்வதையும்
பிறிதொன்று தொடருமென்பதையும்
நீயறிவாய்.

தோற்றுப் போன ஒருவன்
அனுபவம் அடைந்திருக்கிறான்.
ஆழமான தெளிவும்
அழுத்தமான துயரமும்
அவன் முகத்தில்.

இளமையின் கணுக்காலின் கீழே
குனிய வைக்கப்படுவதா
அனுபவமும் ஞானமும் ?
இளமையெனும் போர்வையில்
காலம் எப்போதும் அவனை
நொறுக்கியழிப்பதா ?

****

Series Navigation