சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 15

This entry is part of 36 in the series 20101101_Issue

ராமச்சந்திர கோபால்சென்றவாரம் சில விசேஷ வினைச்சொற்களை பார்த்தோம்

அவற்றை இங்கே தொடர்வோம்

रामः करोति – बालकाः कुर्वन्ति

गजः शृणोति – गजाः शॄण्वन्ति

रामः ददाति – बालकाः ददति

जानाति – जानन्ति
शक्नोति – शक्नुवन्ति

करोमि कुर्मः
शॄणोमि शृणुमः
जनामि जानीमः
शक्नोमि शक्नुमः

இவற்றை வைத்து வாக்கியங்களை அமையுங்கள்

இப்போது அடுத்து ஒரு கேள்வியை பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்.

கதி என்றால் எத்தனை?

ஐந்து பைகள் இருக்கின்றன
எத்தனை பைகள் இருக்கின்றன?

पञ्च स्यूताः सन्ति
कति स्यूताः सन्ति?

कति என்றால் எத்தனை?

இப்போது கேள்விகளை அமையுங்கள்.

षट् फलानि सन्ति

____________

अष्ट पर्णानि सन्ति பர்ணானி என்றால் இலைகள்

________

षट् वातायनानि सन्ति

__________

____ गजाः सन्ति

__________

_____ कुञ्चिकाः सन्ति

_________

இந்த் வாக்கியங்களை எழுதி அவற்றை உரத்து கூறுங்கள். பிறகு மறைத்துவிட்டு
பொருளை மனதில் கொண்டு மனப்பாடமாக உரத்து கூறுங்கள்

எப்போதுமே कति अस्ति என்று கேட்கலாகாது. எப்போதுமே कति सन्ति?
என்றுதான் கேட்கவேண்டும்.

குத்ர कुत्र என்றால் எங்கே. இது நினைவிலிருக்கும். இப்போது அவற்றை
பொருளுடன் சேர்த்து சொல்லுவோம்

அது அடுத்தவாரம்

Series Navigation