சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 9

This entry is part of 33 in the series 20100822_Issue

ராமச்சந்திர கோபால்


இப்போது சில வார்த்தைகளை அறிந்துகொள்வோம்.

दर्पण: – தர்ப்பணஹ – கண்ணாடி
करदीपः – கரதீபஹ – கையில் வைத்திருக்கும் டார்ச்லைட்
मण्डपः – மண்டபஹ – மண்டபம்
पादत्राणम्- பாதத்ராணம் – செருப்பு
सीवनयत्रम्- ஸீவனயந்த்ரம் – தையல் மெஷின்
वातायनम्- வாதாயனம் – ஜன்னல்
यानपेटिका – யானபேடிகா – சூட்கேஸ்
द्विचक्रिका – த்விசக்ரிகா – இரண்டுசக்கரசைக்கிள்
मापिका – மாபிகா – ஸ்கேல்
माला – மாலா – மாலை
पुष्पाधानी – புஷ்பாதானீ – பூச்சட்டி
दूरवाणी – தூரவாணீ – தொலைபேசி
कर्तरी – கர்தரீ – கத்திரிக்கோல்
पुस्तकम्- புஸ்தகம்- புத்தகம்
उपनेत्रम्- உபநேத்ரம் – மூக்குக்கண்ணாடி
लेखनी – லேகனீ- பேனா
पत्रिका – பத்ரிகா – பத்திரிக்கை

இப்போது உங்கள் அறையில் இருக்கும் பொருட்களையும் இல்லாத பொருட்களையும்
अस्ति नास्ति ஆகிய வார்த்தைகளை சேர்த்து சொல்லுங்கள்

உதாரணமாக

पुस्तकम् अस्ति

द्विचक्रिका नास्ति

மேலே இருக்கும் ஒவ்வொரு பொருட்களையும் இவ்வாறே சொல்லிப்பழகுங்கள்.

இப்போது அந்த சொற்களோடு अत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र कुत्र ஆகிய சொற்களை சேர்த்து பயன்படுத்துங்கள்.

இன்னும் தெரிந்த சொற்களையும் சேர்த்து சொல்லிப்பழகுங்கள்.

உதாரணமாக
मम मित्रम्- अन्यत्र अस्ति

தற்போது சில வினைச்சொற்களை அறிந்துகொள்வோம்.

गच्छति – கச்சதி – செல்கிறார்(ள்)(ன்)
लिखति – லிகதி – எழுதுகிறார்(
आगच्छति – ஆகச்சதி – வருகிறார்
पठति – படதி – படிக்கிறார்
क्रीडति -க்ரிடதி – விளையாடுகிறார்
पिबति – பிபதி – குடிக்கிறார்
खादति – காததி – சாப்பிடுகிறார்
पश्यति – பஷ்யதி – பார்க்கிறார்
हसति – ஹஸதி – சிரிக்கிறார்
नयति – நயதி – கொண்டுசெல்கிறார் (carries)

இப்போது
स:
सा
एषा
एष:

ஆகிய சொற்களை மேற்கண்ட வினைச்சொற்களுடன் சேர்த்து சொல்லுங்கள்.

உதாரணமாக
स: पठति

மறுபடியும் உங்கள் நினைவுக்கு स: एष: என்பன வந்தால் ஆண்

सा एषा ஆகியவை பெண்

மேலே சொன்ன வினைச்சொற்கள் அதி என்று முடிவதை பாருங்கள். அதன் இறுதியை ஆமி என்று மாற்றினால், தன்மை வினைச்சொல் வரும்

– गच्छामि – கச்சாமி – செல்கிறேன்
– लिखामि – லிகாமி – எழுதுகிறேன்
– आगच्छामि -ஆகச்சாமி – வருகிறேன்
– पठामि – படாமி – படிக்கிறேன்
– क्रीडामि – க்ரீடாமி – விளையாடுகிறேன்
– पिबामि – பிபாமி – குடிக்கிறேன்
– खादामि – காதாமி சாப்பிடுகிறேன்
– पश्यामि – பஷ்யாமி – பார்க்கிறேன்
– हसामि – ஹஸாமி – சிரிக்கிறேன்
– नयामि – நயாமி – கொண்டுசெல்கிறேன்

இப்போது
நான் अहम्- என்பதை சேர்த்து மேற்கண்ட வாக்கியங்களை அமையுங்கள்

மீண்டும் அடுத்த வாரம் பார்ப்போம்

Series Navigation