சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 8

This entry is part of 33 in the series 20100815_Issue

ராமச்சந்திர கோபால்


சமஸ்கிருதத்தில் அதற்கேயான ஒரு ஒழுங்கு அமைந்திருப்பதை இதுவரை படித்ததில்
நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம். உதாரணமாக
रामः – ராமர்
शेखरः – சேகர்
ஆகிய ஆண்பெயர்கள் முடிவது போலவே
एषः – எஷஹ, இவர்
सः – ஸஹ, அவர்
ஆகியவையும் அமைகின்றன

அதே போல
सीता, उमा, போன்ற பெண்பால் பெயர்கள் முடிவது போலவே
एषा – எஷா, இவர்
सा – ஸா, அவர்
ஆகியவையும் அமைகின்றன. இந்த ஒழுங்கை நினைவில் கொண்டுவிட்டால் சரியாக
நினைவிலிருந்து பேசிவிடலாம்.

तत् आभरणम् என்று பார்த்தோம்

சரி இப்போது முந்தைய பாடத்தின் இறுதியில் இருந்த வீட்டுப்பாடங்களை செய்து
முடித்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.
அவற்றின் விடைகளை தருகிறேன். சரி பார்த்துகொள்ளுங்கள்.

இவர் ராம – एषः रामः
இவர் சீதா – एषा सीता
இது கமலம் – एतत् कमलम्

அது யானை सः गजः
அது மாலை सा माला
அது வாகனம் तत् वाहनम्

இது என்னுடைய யானை एषः मम गजः
இவர் என்னுடைய மனைவி एषा मम भार्या
இது என்னுடைய ஆபரணம் एतत् मम आभरणम्

அது உங்களுடைய யானை सः भवतः गजः
அவர் உங்களுடைய மனைவி सा भवतः भार्या
அது உங்களுடைய ஆபரணம் तत् भवत्याः आभरणम्

अस्ति – அஸ்தி என்றால் இருக்கிறது/இருக்கிறார் என்று பொருள்
नास्ति – நாஸ்தி என்றால் இல்லை என்று பொருள்

अत्र – அத்ர இங்கே

तत्र – தத்ர – அங்கே (தத் என்றால் அது ஆகவே தத்ர என்றால் அங்கே)

कुत्र – குத்ர என்றால் எங்கே?

सर्वत्र – சர்வத்ர என்றால் எல்லாவிடத்திலும்

एकत्र – ஏகத்ர ஓரிடத்தில்

अन्यत्र – அன்யத்ர – வேறிடத்தில்


இப்போது சில வாக்கியங்களை அமைப்போம்

ராமர் எங்கே இருக்கிறார்?

சீதா எங்கே இருக்கிறார்?

சீதா அங்கே இல்லை.
சீதா இங்கே இருக்கிறார்.

ராமர் இங்கே இல்லை
ராமர் அங்கே இருக்கிறார்

யானை எங்கே இருக்கிறது?
யானை அங்கே இருக்கிறது.

மனைவி வேறிடத்தில் இருக்கிறார்

ஆபரணம் எங்கே இருக்கிறது?

ஆபரணம் ஓரிடத்தில் இருக்கிறது.

என்னுடைய மனைவி அங்கே இருக்கிறார்.

அவருடைய மனைவி இங்கே இல்லை.

வாயு எல்லாவிடத்திலும் இருக்கிறது.

சமஸ்கிருத செய்திகள்

Series Navigation