இரண்டு கவிதைகள்

This entry is part of 57 in the series 20030717_Issue

ஷோபனா


கவிதை 01

என்றும் வேண்டாம்.

புன்னகையிலே என்றும்
கபடம் வேண்டாம்
வாhடித்தையிலே என்றும்
வஞ்சனை வேண்டாம்
பாhடிவையிலே என்றும்
பாpகாசம் வேண்டாம்
உள்ளத்திலே என்றும்
ஊனம் வேண்டாம்
பேச்சிலே என்றும்
போலித்தனம் வேண்டாம்
செயலிலே என்றும்
சுயநலம் வேண்டாம்
எழுத்திலே என்றும்
எண்ணியதெல்லாம் வேண்டாம்
எண்ணத்திலே என்றும்
கயமை வேண்டாம்
பாசத்திலே என்றும்
பாசாங்கு வேண்டாம்
கருணையிலே என்றும்
கலப்படம் வேண்டாம்
இவை என்றும்,
எதுவும் வேண்டாம்
இவை வேண்டுமெனும் போது,
நானே வேண்டாம்…

கவிதை 02

அன்பே…..

உயிhடி வேண்டாம் அன்பே – உன்
உள்ளம் மட்டும் தா…
உருமாறும் உள்ளங்களின்
உன்னத நாடகம் நமக்கெதற்கு
உணாடிச்சிகளின் உறவுகளெல்லாம்
உணாடிச்சியற்று மரத்துப்போகும்
நெஞ்சங்களின் நெருக்கமெல்லாம்
நெருப்புக்காடாய் மாறக்கூடும்

மன உறுதியை மாற்றி விடு
உன் மடியில் நான்
உறங்க வேண்டும்
உன் உயிhடி காற்றை எனக்கு
உணர தந்து மீண்டும் எனை
உயிhடிப்பித்தால்…
நான் என்றும் உன் காதலன்.

shobana100@hotmail.com

Series Navigation