நீ

This entry is part of 28 in the series 20030323_Issue

மலர்வனம்


என் துக்கத்திலும்
கண்ணீராய் நீ…………

என் தூக்கத்திலும்
கனவாய் நீ………..

என் மகிழ்ச்சியிலும்
சிரிப்பாய் நீ…….

என் மடியிலும்
மழலையாய் நீ………..

என் கவிதையிலும்
கருவாய் நீ………

என் கருவிலும்
உருவாய் நீ………..

என் விழியிலும்
இமையாய் நீ………….

என் வழியிலும்
நிழலாய் நீ……….

என் இதயத்திலும்
துடிப்பாய் நீ……….

என் இரவிலும்
நிலவாய் நீ…………

என் கனவிலும்
கவிதையாய் நீ………..

என் கன்னத்திலும்
குழியாய் நீ………….

என் உயிரிலும்
உணர்வாய் நீ…………..

என் உள்ளத்திலும்
உறவாய் நீ………..

என்னுள்ளே வளர்த்துக் கொண்ட
எல்லா நினைவுகளிலும் நீ………….

வழக்கம் போல் எதைப்பற்றியும்,
என்னைப்பற்றியும் புரியாமல்,
எப்போதும் போல நீ………….

***

malar_vanam@sify.com

Series Navigation