இழந்த தருணங்கள்

This entry is part of 45 in the series 20110130_Issue

சின்னப்பயல்இழந்த தருணங்கள்
மீளக்கிடைத்தால்
அப்போது உணர நினைத்த
அதே சுவையை அது
இப்போதும் தருமா
அதை ஏற்றுக்கொள்ளும்
மனநிலை இப்போதும் உளதா
என்பதும் ஐயமே.

எண்ணி அகமகிழ்தலும்
அசை போடுதலுமாகிய
கடந்த கால நினைவுகள்
நிகழ் காலத்தைக்
கடத்துவதேயன்றி
பெரிதாக ஒன்றும்
சாதித்து விடுவதில்லை

எனினும் இது ஒரு
தொடர் நிகழ்வாக
நடந்து கொண்டு தான்
இருக்கிறது எனக்குள்
எனது கட்டுப்பாடுகளுக்கு
ஆட்படாமல்

Series Navigation