முயற்சி

This entry is part of 37 in the series 20020310_Issue

சிவசங்கரன்


பாறை புரட்டி
பாதை அமைத்து
எதிர்ப்பவை அழித்து
கடல் தேடும் காட்டாறு

காளையொன்றை கன்றாக்க
காட்டாற்றை நதியாக்க
கால்கட்டாம் கல்யாணம் !!

இயல்பதனை இழந்தபின்
இன்பம் வந்து சேருமோ ?
கட்டறுத்தல் இயல்பென்றால்
கட்டுண்ட பின்னாலே
காதல் தான் மலருமோ ?

இருப்பதை இருமடங்காக்கி
இயல்பினால் வெல்லச் செய்ய
இணையொன்று கிட்டிவிட்டால்
இறையும் புவியும் உன்வசம் …

Series Navigation