தட்டான்

This entry is part of 44 in the series 20110109_Issue

விஜய்


விராட் பிறங்கடை
அபிவாதனம்

கழஞ்சு தண்டவாணி
தாமிரக்குன்றிமணி
குழைந்துருக்கிய
மங்கல நாண்

அயத்தின் களங்கு
நீக்கி
தணலில் தட்டிய
கொழு

உளி துளைத்து
துயில் திளைக்க
தேக்கு சேக்கை

மாந்தக்கோட்டத்தின்
காந்தக்கோட்டை

யாழியின் அண்ணத்தில்
உருளும் கல்

துரியோதனன் வழுக்கிய
இந்திர பிரஸ்தம்

ஆண்டவர்களின்
ஆயுத கர்த்தாக்கள்

பெருந்தனக்காரர்களின்
பிரதேச பிரவேசம்

மயில் துத்தம்
தீர்த்தமாய்
மரித்த உயிர்கள்

காட்மிய புகையில்
நுரையீரல் அரிப்புகள்
கந்தாரச்சுவையில்
உப்பிய கணயங்கள்

ஆறறிவு மிஞ்சிய
அரும்பெரிய சந்ததி
அடிமை அமீபாவாய்
ஒடுங்கியது கண்டு

குஞ்சர மல்லனின்
பிரமேந்திரக்கல்லில்
வெந்துளி கசிகிறது
கமலாலய தச்சனின்
ஆரூர்க்குள நீராய்

விஜய்

Series Navigation