இதழ்


  • செவ்வாயின் சந்திரன் (துணைக்கோள்) ஃபோபோஸ்

    செவ்வாயின் சந்திரன் (துணைக்கோள்) ஃபோபோஸ்

    This entry is part of 55 in the series 20041111_Issue ஐரோப்பா அனுப்பிய செவ்வாய் விரைவு ஊர்தி (Mars Express spacecraft) என்ற விண்கலம், செவ்வாயின் மிகப் பெரிய துணைக்கோளான ஃபோபோஸ் துணைக்கோளை துல்லியமாகப் படம் பிடித்து அனுப்பியிருக்கிறது. ஃபோபோஸ் துணைக்கோளிலிருந்து சுமார் 200 கிலோமீட்டர் தொலைவிலிருந்து இந்தப்படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சந்திரனில் இருக்கும் பல பள்ளங்களையும், இதன் மத்தியிலிருந்து வட துருவம் வரைக்கும் செல்லும் கோடுகளையும் அதன் தோற்றங்களைப் பற்றியும் விளக்க முயன்றுவந்திருக்கிறார்கள். […]