இதழ்

  • மேலாண்மை (management) பற்றிய முதல் பாடம்

    மேலாண்மை (management) பற்றிய முதல் பாடம்

    This entry is part of 29 in the series 20030119_Issue ஒரு காகம் ஒரு மரத்தின் மீது உட்கார்ந்திருந்தது. நாள் முழுவதும் அதே கிளையில் ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா உட்கார்ந்திருந்தது. ஒரு சிறிய முயல் இந்த காகத்தைப் பார்த்து கேட்டது. ‘நானும் உன்னைப்போல ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா உட்கார்ந்திருக்கலாமா ? ‘ காகம் பதில் சொன்னது, ‘அதற்கென்ன தாராளமாக உட்கார்ந்திரு ‘ ஆகவே, முயலும் காகத்தின் கீழே, அந்த மரத்தின் வேரின் மீது ஒன்றும் […]