ஏறத்தாழ சூரியக் கிரகக்குடும்பத்தைப் போன்றே இருக்கும் இன்னொரு சூரியக் குடும்பத்தை அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளார்கள்.

அறிவியலாளர்கள் இதுவரை கண்டறிந்த நட்சத்திரங்களிலேயே சூரியனையும் அதன் கிரகங்களையும் வெகுவாக ஒத்திருக்கும் ஒரு சூரியக் குடும்பத்தை கண்டறிந்துள்ளனர். இதிலும் வியாழன் போன்ற ஒரு பெரிய கிரகம், நம் சூரியனை சுற்றிவருகின்ற தொலைவில் அங்கும் சுற்றி…