புதிய வகை உயிரை உருவாக்க அறிவியலாளர்கள் முனைகிறார்கள்.

மனித மரபணுவை (genome ) படித்து விரிக்க உதவிபுரிந்த தலைசிறந்த ஒரு முன்னோடி அறிவியலாளரும், நோபல் பரிசு பெற்ற உயிரியல் அறிவியலறிஞர் ஒருவரும் இணைந்து சென்ற வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 14) புதிய வகை உயிரினத்தை…