முற்றுப்புள்ளி

This entry is part of 34 in the series 20100926_Issue

ஷம்மி முத்துவேல்மறுதலிக்கப்படா கேள்விகள் உட்சூழ
உணர்வுகளின் பதற்றம்
சமன்படுத்தப்படாத
விடைகளின் உந்துதலில்
வட்டக் கயிறு இறுக்கியது
மூச்சுக் குழாய் உடைந்து
ஆன்மா மட்டும் தனித்துப் போனதில்
வாழும் உயிராசை மீளவும்…
தொடர்ந்தன சொட்டு சொட்டாக
வெப்பக் குருதித் துளிகள்….

Series Navigation