கேட்க முடியா ஓசை

This entry is part of 47 in the series 20040325_Issue

சத்தி சக்திதாசன்


மொட்டு பூவாக விரியும்
ஓசை
கேட்க முடியாததே

முகில் மழையாக மாறும்
ஓசை
கேட்க முடியாததே

நீர் ஆவியாக உருமாறும்
ஓசை
கேட்க முடியாததே

இமை விழியை மூடும்
ஓசை
கேட்க முடியாததே

புன்னகை விரியும்
ஓசை
கேட்க முடியாததே

வண்டு தேனருந்தும்
ஓசை
கேட்க முடியாததே

கேட்க முடியா
ஓசைகளை கேட்க
ஆசை

அடையமுடியா இலக்குகளை
அசைபோடும் நிலையோ ?

sathnel.sakthithasan@bt.com

Series Navigation