ஓ கடிகாரம்!

This entry is part of 37 in the series 20030530_Issue

ராஜி


வார்த்தை விழுந்தால் மனதில் காரம்,
மார்பில் படுவதே நெஞ்சில் பாரம்!
எளியவரிடம் காட்டுவது வெகு அதிகாரம்,
சிறந்த மனிதற்க்கு சொல் உபசாரம்!
பசி அடக்க பல ஆஹாரம்…..
ஆசை நண்பருக்கு நல்ல ஆதாரம்!
பணம், வந்தால் மன விகாரம்,
குணம் மாறும் மன அஹங்காரம்!
மாமனார் மாமியாருக்கு உடல் விசாரம்,
சாமியே! என் வாழ்க்கை! சகல நிஷ்டூரம்!
தொடரும், தொடரும், வாரா வாரம்,
உன் ஓட்டத்தை நிறுத்துவையோ ஓ கடிகாரம்! ?

tpsmani@hotmail.com

Series Navigation