வில்வமரமும் கனத்த தலையும்

This entry is part of 29 in the series 20020617_Issue

செண்பகபாண்டியன்


வில்வமரத்தில் ருத்ரதாண்டவம்
வியாபித்த தாிசனம்
திாிசங்கு சொர்க்கம்
கிசோபெரனியா கடுங்கோபம்

கிடந்த சவம் அடக்கம்
உடைந்த பணம் முடக்கம்
பலத்துடன் ஒடிநதியில் மோத
பாவம் கண்டு பயந்து
பாிதவித்து சிதைந்த நேரம்

குரங்குடன் குதிரை மனதும்
குளம்பொலி துடைத்து விட்ட
கையும் காலும் விலங்கிட்ட
கனத்த தலையுடன் வெறித்த

வில்வமரத்தில் ருத்ரதாண்டவம்
வியாபித்த தாிசனம்
திாிசங்கு சொர்க்கம்
கிசோபெரனியா கடுங்கோபம்

***
senbag@phe.com

Series Navigation