இணையக் காவடிச் சிந்து

This entry is part [part not set] of 48 in the series 20031010_Issue

அனந்த்


__________________________________

எங்களிணை யத்திற்கிலை ஈடு – அது
எம்மனைய னோர்வதியும் வீடு – உளம்
இன்புறஇ னித்திடும்தேன் கூடு
வந்து கூடு(ம்)
அன்பர் நாடும் – அனை
வர்க்கும்பொது வென்றுளபண் பாடு (1)
o0o

இந்தியரும் இங்கிலந்துள் ளோரும் – வேறு
எங்குமுள நாடுபுகுந் தோரும் – ஒரு
சாதியென உவகையுடன் சாரும்
இணையம் பாரும்!
இதற்கு நேரும் – எங்கும்
இல்லைஇ துணர்ந்துபகை தீரும்! (2)
o0o

ஆயிரம்பல் லாயிரமாய்ச் சேர்ந்து – நாம்
அங்குமிங்கும் சேதிகளைத் தேர்ந்து – வெகு
ஆழமுடன் அலசிடுவோம் கூர்ந்து
இணையம் சார்ந்து
எதையும் ஓர்ந்து – செயும்
எவருமிங்கு விழுவதில்லை சோர்ந்து! (3)
o0o

கவிதையொடு கட்டுரைச மைப்போம் – பிறர்
காணமன ஓவியம்முன் வைப்போம் -தமிழ்க்
காதல்தரு கனிகளைச்சு வைப்போம்
இன்பம் துய்ப்போம்
துன்பம் பொய்ப்போம் – இந்த
இணையம்வழி இதயங்களைத் தைப்போம் (4)
o0o

கவிதையறி வென்பதெனக் கில்லை – என்ற
கவலைமுன்பு கொண்டடைந்த தொல்லை – இனிக்
கடுகளவு மென்மனத்தில் இல்லை
இணைய வில்லை
எடுத்து ஒல்லை – இன்றி
இனித்தொடுப்பேன் இனியதமிழ்ச் சொல்லை (5)
o0o

Series Navigation

அனந்த்

அனந்த்

இணையக் காவடிச் சிந்து

This entry is part [part not set] of 31 in the series 20031002_Issue

அனந்த்


எங்களிணை யத்திற்கிலை ஈடு – அது
எம்மனைய னோர்வதியும் வீடு – உளம்
இன்புறஇ னித்திடும்தேன் கூடு
வந்து கூடு(ம்)
அன்பர் நாடும் – அனை
வர்க்கும்பொது வென்றுளபண் பாடு (1)
o0o

இந்தியரும் இங்கிலந்துள் ளோரும் – வேறு
எங்குமுள நாடுபுகுந் தோரும் – ஒரு
சாதியென உவகையுடன் சாரும்
இணையம் பாரும்!
இதற்கு நேரும் – எங்கும்
இல்லைஇ துணர்ந்துபகை தீரும்! (2)
o0o

ஆயிரம்பல் லாயிரமாய்ச் சேர்ந்து – நாம்
அங்குமிங்கும் சேதிகளைத் தேர்ந்து – வெகு
ஆழமுடன் அலசிடுவோம் கூர்ந்து
இணையம் சார்ந்து
எதையும் ஓர்ந்து – செயும்
எவருமிங்கு விழுவதில்லை சோர்ந்து! (3)
o0o

கவிதையொடு கட்டுரைச மைப்போம் – பிறர்
காணமன ஓவியம்முன் வைப்போம் -தமிழ்க்
காதல்தரு கனிகளைச்சு வைப்போம்
இன்பம் துய்ப்போம்
துன்பம் பொய்ப்போம் – இந்த
இணையம்வழி இதயங்களைத் தைப்போம் (4)
o0o

கவிதையறி வென்பதெனக் கில்லை – என்ற
கவலைமுன்பு கொண்டடைந்த தொல்லை – இனிக்
கடுகளவு மென்மனத்தில் இல்லை
இணைய வில்லை
எடுத்து ஒல்லை – இன்றி
இனித்தொடுப்பேன் இனியதமிழ்ச் சொல்லை (5)
o0o
ananth@mcmaster.ca

Series Navigation

அனந்த்

அனந்த்