காலகால மிச்சம் அங்கு ஒலித்த மொழி அவனது அல்ல அவளதுமல்ல முன் பின் முரனென சாத்தியமானதொரு வாசிப்பின் அனுபவங்களைச் சுமந்து கடந்தது காலம் ஒரு மெல்லிய வெளிச்சம் இறந்து கொண்டும் பிறந்து கொண்டும் இருந்தது…
காலகால மிச்சம் அங்கு ஒலித்த மொழி அவனது அல்ல அவளதுமல்ல முன் பின் முரனென சாத்தியமானதொரு வாசிப்பின் அனுபவங்களைச் சுமந்து கடந்தது காலம் ஒரு மெல்லிய வெளிச்சம் இறந்து கொண்டும் பிறந்து கொண்டும் இருந்தது…