ரோபோ கப் 2001

இந்த வாரம் ஆரம்பிக்கும் எட்டு நாள் காலபந்தாட்டப் போட்டியில், ஒரு கால்பந்தாட்டப் போட்டியில் இருக்கும் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கின்றன. கோல், தடுக்கப்பட்ட கோல், பெனல்ட்டி அட்டை எல்லாமே, ஆனால் தலையால் அடிக்கும் ஹெட்டர் மட்டும்…