பொட்டல தினம்

This entry is part of 25 in the series 20020106_Issue

அனந்த்


கணிசமாய்த் தள்ளுபடி கண்டிடுவீ ரென்ற
வணிகரின் வார்த்தையை வேதமென நம்பிக்
கணினிக் கடைமுன்னே காலை முதலே
துணிசுற்றித் தீவைத்த தீயவரைத் தாக்கத்
தணியாமல் நீண்டிட்ட தூயவனின் வால்போல்
அணிவகுத்து நின்ற அனைவருடன் கூடி
மணிக்கணக்கில் என்றன் மகளுடன்நான் நின்று
கணினியை வாங்கிக் கடிதில்வீ டெற்றித்
தணியாத ஆவலுடன் மின்விசையைத் தட்டி
மணியான நண்பருடன் மின்தொடர்பு கொண்டேன்
இணையம் வழியே இணைந்து.
****
பொட்டல தினம் = Boxing day

Series Navigation