இதழ்  • 1,60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மனிதரது எலும்பு கண்டுபிடிப்பு.

    1,60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மனிதரது எலும்பு கண்டுபிடிப்பு.

    This entry is part of 42 in the series 20030615_Issue மனிதர்கள் தோன்றியதன் மூலம் பற்றி அறிய ஆய்வு செய்யும் அறிவியலறிஞர்கள் மிக முக்கியமானது எனக் கருதும் ஒரு கண்டுபிடிப்பு எத்தியோப்பியாவில் செய்யப்பட்டுள்ளது. இரண்டு முதிர்ந்தவர்களது தலையெலும்புகளும் ஒரு குழந்தையின் தலையெலும்புகலும் சுமார் 160000 வருடங்களுக்கு முந்தையதாக அறியப்பட்டது, ஹெர்ட்டோ என்னும் ஒரு கிராமத்தின் வயல்களிலிருந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவையே நவீன மனிதர்களின் மிக முந்தைய எலும்புகளாக அறியப்பட்டுள்ளது. கற்கால ஆயுதங்களும், ஹிப்போபோடமஸின் வெட்டப்பட்ட எலும்புத்துண்டங்களும் […]