இதழ்


  • பூமியின் இரண்டாவது சந்திரன் – க்ருய்த்னே(Cruithne)

    பூமியின் இரண்டாவது சந்திரன் – க்ருய்த்னே(Cruithne)

    This entry is part of 28 in the series 20020924_Issue பூமிக்கு ஒரு இயற்கையான சந்திரன் தான் இருக்கிறது என நம் பாடப்புத்தகங்கள் சொல்கின்றன. உண்மையில் பூமிக்கு இரண்டு சந்திரன்கள் உண்டு. இரண்டாவது சந்திரன் சமீபத்தில்தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதற்கு க்ருய்த்னே என பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். இது சந்திரன் போல பெரிய கோளம் அல்ல. அதனாலேயே இது கண்டறியப்படாமல் இருந்தது. இது அஸ்ட்ராய்ட் எனச் சொல்லப்படும் விண்பாறை. இது க்ருய்த்னே பூமியுடன் 1:1 இணைப்பில் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. (உதாரணமாக, […]