பல வகையான அமீபா

| ./ | உயரமான சுவரை குச்சி வைத்துத் தாண்டும் அமீபா ! ப்ரெஞ்ச் சமையல்காரர் தொப்பியுடன் அமீபா , காலுடைந்த அமீபா *. டார்ச் லைட்டுடன் அமீபா .- துப்பாக்கியுடன் அமீபா ?…