பாரதி உன்னைப் பாரினில்

This entry is part of 31 in the series 20061214_Issue

சக்தி சக்திதாசன்பாட்டுடைத் தலைவன் பிறந்ததால் இந்நாள்
பாரினில் என்றும் சிறந்ததே இந்நாள்

பாரதி என்றோர் முத்து பூமியில் முகிழ்ந்த நாள்
பாவலர் அனைவர்க்கும் புதுவழி பிறந்தநாள்

தமிழன்னை முகத்தில் பெருமிதம் தவழ்ந்த நாள்
தமிழர்கள் வாழ்வில் விடிவெள்ளி உதித்தநாள்

புரட்சிக் கொள்கைகளைப் புவியில் விதைத்தநாள்
புதுக்கவிதை தமிழில் புயலாய் எழுந்தநாள்

சாதிகளை யழிக்கும் வழிகளை வரைந்த நாள்
சாதனைக் கவிஞன் சேயாய் புவியில் விழுந்தநாள்

பார் புகழும் தீரக் கவிஞனாம் அவன் பிறந்தநாள்
பாரதியே உன்னை நினைந்து வணங்கும் நாள்

Series Navigation