அம்மாவின் சமையல்

This entry is part of 55 in the series 20041104_Issue

பவளமணி பிரகாசம்


செய்தாளோ முன்னம் ஒரு மாயம்
மெய்தானோ பின்னம் வரும் வாசம்
கைதானோ மந்திரக்கோல்தானோ
கைதாகிப் போவது நாவு மட்டுமோ
எதோடு எதையும் அளவாய் சேர்க்க
எதைத்தான் எடுப்பாளோ தாளிக்க
ஏட்டில் பொரித்திடாத புதுமையாய்
தட்டில் பரிமாறிய அமிர்தமாய்
நாட்கள் கடந்த கல்வெட்டு நினைவாய்
மைல்கல் தாண்டி வரும் கனவாய்
பெய்த மழை தொடர் கிளர்ச்சியாய்
விளக்க முடியாத ஓர் நுண்ணுணர்வாய்
அறியவொண்ணாத ஓர் அதிசயம்
அம்மாவின் அஞ்சரைப்பெட்டி ரகசியம்

Pavalamani Pragasam
Pavalamani_pragasam@yahoo.com

Series Navigation