திண்ணை அட்டவணை – செப்டம்பர் 6 , 2002

This entry is part of 30 in the series 20020909_Issue


தேசியமயமாக்கப் பட்ட வங்கிகளில் திரும்பி வராத கடன்கள் – 1997ல்- 47,300 கோடி

1998-ல் 50,815 கோடி

2000-ல் 63,883 கோடி

2001-ல் 83,00 கோடி

500 கோடிக்கு மேல் கடன் வாங்கியவர்கள் – 3 பேர்

500 கோடிக்கு மேல் வாங்கியவர்கள் திரும்பத் தர வேண்டிய தொகை : 2294 கோடி

400 கோடிக்கு மேல் வாங்கியவர்கள் – 5 பேர்

400 கோடிக்கு மேல் வாங்கியவர்கள் திரும்பித் தர வேண்டிய தொகை : 2243 கோடி

300 கோடிக்கு மேல் வாங்கியவர்கள் – 5 பேர்

300 கோடிக்கு மேல் வாங்கியவர்கள் திரும்பித் தர வேண்டிய தொகை : 1830 கோடி

200 கோடிக்கு மேல் (300 கோடிக்குள் )வாங்கியவர்கள் – 11 பேர்

200 கோடிக்கு மேல் வாங்கியவர்கள் திரும்பித் தர வேண்டிய தொகை : 2650 கோடி

100 கோடி முதல் 200 கோடி வரை வாங்கியவர்கள் : 48

100 கோடிக்கு மேல் வாங்கியவர்கள் திரும்பித் தர வேண்டிய தொகை : 6543 கோடி

திரும்பி வரவேண்டிய கடனில் பாக்கியுள்ளவர்கள் உள்ள முதல் மானிலம்: மகாராஷ்டிரா

மகாராஷ்டிராவில் திரும்பி வர வேண்டிய தொகை : 32,536 கோடி

திரும்பி வரவேண்டிய கடனில் பாக்கியுள்ளவர்கள் உள்ள இரண்டாவது மானிலம்: தில்லி

திரும்பி வர வேண்டிய தொகை : 11,486 கோடி

திரும்பி வரவேண்டிய கடனில் பாக்கியுள்ளவர்கள் உள்ள மூன்றாவது மானிலம்: தமிழ் நாடு

திரும்பி வர வேண்டிய தொகை : 8,570 கோடி

தமிழ் நாட்டில் இந்தத் தொகையைத் திருப்ப வேண்டிய ஆட்களின் எண்ணிக்கை : 1600

(மேற்கண்ட செய்திக்கு ஆதாரம் : பீட்டர் அல்ஃபோன்ஸ் ‘துக்ளக் ‘கில் எழுதிய கட்டுரை)

2001-ம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் சட்டபூர்வமாய் குடியேற்றம் பெற்ற அன்னியர்கள் எண்ணிக்கை : 10,64,318 பேர்

குடியேற்றம் பெற்றவர்களின் தாய் நாட்டில் முதன்மை இடம் : மெக்சிகோ

மெக்சிகோவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு குடியேற்றம் பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கை : 206,426

இரண்டாம் இடம் பெற்ற இந்தியாவிலிருந்து குடியேற்றம் பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கை : 70,290

மூன்றாம் இடம் பெற்ற சீனாவிலிருந்து குடியேற்றம் பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கை : 56,426

FY 2001 Highlights

A total of 1,064,318, persons legally immigrated to the United States. Of that total, 411,059 obtained their visas abroad from the Department of State and 653,259 were granted adjustment of status i.e. permanent residence, by the INS.

The major categories of immigrants were: immediate relatives of U.S. citizens (443,964), family preferences (232,143), employment preferences (179,195), refugee/asylee adjustments (108,506) and diversity program (42,015).

Sixty-five percent of legal immigrants settled in the following six states: California (282,957), New York (114,116), Florida (104,715), Texas (86,315), New Jersey (59,920), and Illinois (48,296).

Five countries accounted for 40 percent of immigrants:

Mexico (206,426), India (70,290), The People’s Republic of China (56,426), Philippines (53,154), and Vietnam (35,531).

Series Navigation