காதல் கிழியுமோ ?

This entry is part of 34 in the series 20030607_Issue

புகாரி


கருமுகில் கிழியலாம்
கடுமழை பொழியலாம்
மின்னல் கிழிக்க
வானம் கிழியுமோ

இருவிழி கிழியலாம்
விழிமழை பொழியலாம்
இன்னல் கிழிக்கக்
காதல் கிழியுமோ

ஒருவரை யொருவர்
உயிரெனத் தழுவி
இருமனம் உருகி
ஒன்றென ஆனபின்

இருட்டுகள் எப்படி
உறவினைத் தீண்டும்
ஈரேழ் பிறப்பும்
ஒளியே வீசும் !

*

buhari2000@rogers.com

Series Navigation