இதழ்


  • டச்சு வானியலாளரான பால் க்ரூட் (Paul Groot) அவர்களை நோவா சந்தித்து பேசிய பேட்டி

    டச்சு வானியலாளரான பால் க்ரூட் (Paul Groot) அவர்களை நோவா சந்தித்து பேசிய பேட்டி

    This entry is part of 29 in the series 20020324_Issue எப்போது பார்த்தாலும் வானத்தைப் பற்றியே சிந்தித்துக்கொண்டிருந்தால் எப்படி இருக்கும் ? கருந்துளைகளையும், பலகோடி ஒளிவருட தூரங்களையும் எப்படி நம் மனத்தால் புரிந்துகொள்வது ? இந்தத் துறையில் எங்கே எதனால் திருப்தி கிடைக்கிறது ? ஹார்வர்ட் ஸ்மித்ஸோனியன் வானியல் பெளதீக மையத்தில் பணிபுரியும் டச்சு வானியலாளரான பால் க்ரூட் (Paul Groot) அவர்களை நோவா சந்தித்து பேசிய பேட்டி இங்கே. பால் க்ரூட் தன்னுடைய […]