மூன்று

This entry is part of 28 in the series 20080918_Issue

ரஜித்காக்கவேண்டிய மூன்று
கடமை
கண்ணியம்
கட்டுப்பாடு

கழிக்கவேண்டிய மூன்று
கவலை
கண்ணீர்
பயம்

போற்றவேண்டிய மூன்று
ஊருக்காய் வாழ்தல்
உபரியை ஈதல்
குடும்பமே ஒரு
கோயிலாய் வாழ்தல்

புகழவேண்டிய மூன்று
எளிமையாய் இருத்தல்
எவரையும் மதித்தல்
ஏழையின் சிரிப்பில்
இறைவனைத் தொழுதல்

மறக்கமுடியா மூன்று
செப்டம்பர் பதினைந்து
செப்டம்பர் பதினாறு
செப்டம்பர் பதினேழு

இப்படிப்பிறக்கமுடியா மூவர்
அண்ணா
லீ குவான் யூ
பெரியார்


rajid_ahamed@yahoo.com.sg

Series Navigation