வணக்கம் தமிழ்த்தாயே !

This entry is part of 42 in the series 20031023_Issue

புகாரி


கணினித்
திரைநிறைத்துக்
கற்கண்டாய்க்
குவிந்தாயே

இணைய
வலைகிழித்துப்
பொற்பாதம்
சுழன்றாயே

அழியும்
மொழிகளுக்குள்
தமிழிருக்கும்
என்றாரே

ஒளியாய்
ஒளிப்பிழப்பாய்
உச்சத்தை
வென்றாயே

துள்ளும்
நடைபோட்டுத்
தொழில்நுட்பம்
தாண்டுகின்றாய்

மெல்லச்
சாவதினிச்
சொன்னவனின்
மொழியென்றாய்

உள்ளம்
உருகியோட
உனதுமடி
தலைவைத்தேன்

வள்ளல்
தமிழ்த்தாயே
வளரமுதம்
ஊட்டுமம்மா !
அன்புடன் புகாரி
==================================================================
buhari@rogers.com

Series Navigation