பி ஆர் விஜய் கவிதைகள்

1) என் காதல் ஒரு புன்னகையில் ஆரம்பித்து முத்தத்தில் வளர்ந்து ஒரு கண்ணிர் சொட்டில் முடிந்தது!!! 2) இந்த உலகத்திற்கு நீ யாரோ ஒருவன் தான்!! ஆனால் யாரோ ஒருவருக்கு நீ தான் உலகம்…

தண்டு செல்கள் (stem cells) கேள்வி பதில்கள்

தண்டு செல்கள் என்பவை யாவை ? தண்டு செல்கள் என்னும் stem cells இளம் செல்கள். இவை முட்டையும் விந்துவும் இணைந்து உருவாகும் முதல் செல் பிரிந்து உருவாகும் முதல் செல்கள். இவை பிரிந்து…