இதழ்  • மூலிகை மருந்துக்களுக்கான உலகளாவிய தேவை இந்த மூலிகைச் செடிகளை அழிக்கக் காரணமாகிறது.

    மூலிகை மருந்துக்களுக்கான உலகளாவிய தேவை இந்த மூலிகைச் செடிகளை அழிக்கக் காரணமாகிறது.

    This entry is part of 52 in the series 20040108_Issue இயற்கைச் சூழ்நிலைகளில் இருக்கும் மூலிகைகளுக்கான உலகளாவியத் தேவை, இந்த இயற்கைச் சூழ்நிலைகளையும், காடுகளில் தானே வளரும் மூலிகைச் செடிகளில் ஐந்தில் ஒரு பகுதி பூண்டோடு அழியவும் காரணமாகிறது என்று முன்னணி அறிவியல் பத்திரிக்கை சென்ற புதன்கிழமை தெரிவித்தது, http://www.redlist.org/ என்ற முகவரியில் அழிவை நோக்கியிருக்கும் தாவர இனங்களைக் காணலாம். உலக வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு அமைப்பு (wwf) கூற்றின்படி, சுமார் 4000த்திலிருந்து 10000 வகை […]