Search results for ""


  • உ‘புபங்ளூ க்ஷடூமுலு ழுமூஙு உவச—ப‘த்€ளூஙு உஉஇூத் இவு—ளூ€ஊனவ —ஞூடாழ—வு‘உஅ‘ ஊழுநஞலு ஸ்ழுழவ ண€ச்ழஒ ஊŽஒஊஐ பச்வ ளெ ஜமூவுகுஞூஞ்த் ழுமூஙுஇஉங்க்சவுத் பறூஒஊ‘த் ஸ்ணு ஞூபுச்ஒஎலு ஸ்ரீழூணஉ‘ உ‘ைஉழூ கண்நஞ €வுஒஊ ஊ‘லூவ ஸ்ரீஎ பஞ்ஊத் யள—ூைஒஊ உசுஙுஇஉ‘ருவ க்ஷலு€புழங்ளூ —வுயூளலு ஹெ ஸகு ணஅகு ஸணுஙு—உ‘உூஐ ஹ்ழுழவ ‘வு‘த்இஉ‘ வுமூநுஒ—ஊைஒஊ வுெவு ‘—பத்ளூச்நு ஓஉசநுஉழூ ந€சஙு ˜€ூஙு உநுசப‘Žந இச‘ச்ஐ ரஊலு ஹ்ழுழவ ழ‘ணுஙுவ க்ஷ€ஊனவ ஒள€ச்றுக்ஒஊ‘ பக் ஹ்ழுழஇப‘ —ச‘வபபு‘ளூஙு உளங்றூத் ஸ்ணு ர€ச்€ழ உ‘ளெஒஊகு […]  • மனிதர்களிடன் இருக்கும் எய்ட்ஸ் -எதிர்ப்பு ஜீன்

    மனிதர்களிடன் இருக்கும் எய்ட்ஸ் -எதிர்ப்பு ஜீன்

    ஹெச்-ஐ-வி எனப்படும் எய்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கப்படும் மருந்துகளின் பிரயோசனம், எய்ட்ஸ் கிருமி வலுப்பெறுவதால், குறைந்து கொண்டே போகின்றது. ஆனால், மனிதர்களின் உடலில் இருக்கும் ஜீனே எய்ட்ஸ் நோய்க்கு மாற்றாக இருக்கும் என அறிவியலறிஞர்கள் கண்டறிந்துள்ளார்கள். இந்த கண்டுபிடிப்பு ஹெச்ஐவிக்கும் எய்ட்ஸ்க்கும் புதிய சிகித்சைகளுக்கு வழிகோலும் எனவும் இவர்கள் கருதுகிறார்கள். மனித உடலில் இருக்கும் ஒரு ஜீனான CEM15இன் செயல்பாடுகளில் குறுக்கிட, ஹெச்-ஐவி வைரஸ் கிருமி Vif என்ற ஒரு புரோட்டானை உருவாக்குகிறது. ஆனால், இந்த புரோட்டான் ஹெச்ஐவி வைரஸிலிருந்து […]