இதழ்


  • This entry is part of 22 in the series 20020714_Issue உ‘புபங்ளூ க்ஷடூமுலு ழுமூஙு உவச—ப‘த்€ளூஙு உஉஇூத் இவு—ளூ€ஊனவ —ஞூடாழ—வு‘உஅ‘ ஊழுநஞலு ஸ்ழுழவ ண€ச்ழஒ ஊŽஒஊஐ பச்வ ளெ ஜமூவுகுஞூஞ்த் ழுமூஙுஇஉங்க்சவுத் பறூஒஊ‘த் ஸ்ணு ஞூபுச்ஒஎலு ஸ்ரீழூணஉ‘ உ‘ைஉழூ கண்நஞ €வுஒஊ ஊ‘லூவ ஸ்ரீஎ பஞ்ஊத் யள—ூைஒஊ உசுஙுஇஉ‘ருவ க்ஷலு€புழங்ளூ —வுயூளலு ஹெ ஸகு ணஅகு ஸணுஙு—உ‘உூஐ ஹ்ழுழவ ‘வு‘த்இஉ‘ வுமூநுஒ—ஊைஒஊ வுெவு ‘—பத்ளூச்நு ஓஉசநுஉழூ ந€சஙு ˜€ூஙு உநுசப‘Žந இச‘ச்ஐ ரஊலு ஹ்ழுழவ […]