இதழ்  • This entry is part of 14 in the series 20010623_Issue கவுஊ‘குவ ணஎழக்ஷஊ‘நு தம€ழி ஞூ€பஙுஉக்ஷவுஉவை ஓ‘ைஉமூ‘வ —உ‘ழெநைண ழுசுஞூலு ஓள—சண்வ ழுளூக்ஷஉ‘ ஷகுவ கத்ணஒஏ க€அஙஎணுஙுஉ க்ஷச‘நுநண€உ பஉளெணுஙுŽளூஐ ஸ்ரீநுந ச‘ஒஎகுவ ஹ்ள€ூ பஊந ச‘ சஙெஎணுஙுŽளூஐ —ப‘டூஸ்ரீநு சூவஞ ஸழூமூஐ எகுமூ‘பக்ஷபு ச‘லு எசுஙஎணுஙுŽளூஐ ஜஞூஙூஉமூ‘வ உறூஉ‘டாஉழூ கதூஉலு ணஒஎஙு உஒஎ ர€ச் பதூஙூஉலு ஸஉ€ப ஜை—ச‘ணுழூஉழூ ஸலூஒஎணுஙுŽத்ளூச் வுுஞூச் வுஙுஉஅவ ஸ்யூஙஎணுஙுŽத்ளூஐ ஜஒஊ€ச்€ழனவ எணுஒஎ எணுஒஊப‘டாி —ஞூடானவ ப€ூஒ —ஊ‘டூக்ஷபு‘த் […]