இதழ்  • யாரோ பாடிய கபாடிப் பாட்டுகள்

    யாரோ பாடிய கபாடிப் பாட்டுகள்

    This entry is part of 15 in the series 20010325_Issue 1 தந்தனத்தாங் தோப்பில தயிரு விக்கிற பொம்பள தயிரு போனா மயிராச்சு கிட்டவாடி பொம்பள பொம்பள பொம்பள 2. நாந்தாங் கொப்பன்டா நல்லமுத்துப் பேரன்டா வெள்ளிப்பிரம்பெடுத்து விளையாட வரண்டா தங்கப்பிரம்பெடுத்து தாலிகட்ட வரண்டா வரண்டா வரண்டா செய்திசெய்தி செய்தி