தொடர்வாயா….

This entry is part of 42 in the series 20050408_Issue

ஜோஸ்பின் பிரான்சிஸ்


அழகாய்
சிரிக்கிறேனாம்

அழகாய்
உடுக்கிறேனாம்

அழகாய்
பேசுகிறேனாம்

அழகாய்
இருக்கிறேனாம்

அழகாய்
சொல்கிறான்
அடிக்கடி

வாழ்த்துகள்
சொல்கிறாய் நாளெல்லாம்

பூக்கள், இனிப்புகள்
தருகிறாய் சந்திப்புகளிலெல்லாம்

புத்தகங்கள், பொருட்கள்
பரிசளிக்கிறாய் விழாக்களிலெல்லாம்

துணையாய்
இருக்கிறாய் வாழ்க்கையெல்லாம்

நட்பை
தொடர்வாயா பிறவிகளெல்லாம்

ஜோஸ்பின் பிரான்சிஸ்
மும்பை

Series Navigation