சாவாத நட்பு

This entry is part of 19 in the series 20011125_Issue

திலகபாமா


புவி கொண்ட நீர்
புறப்பட்டு வான்செல்ல
சூல் கொண்ட கருமேகம்
கண் மறைத்து
சூழ்ச்சி செய்ததாய்
சுட்டும் நிலவு
மெல்லத் தேயும்
தன்னிலிருந்து நீராவியும்
வானிலிருந்து நீரும்
கொடுத்தும் பெற்றும்
சந்திக்காது சந்தித்த நட்பை
சிந்தித்த வானும் பூமியும்
தேய்ந்த நிலவு தெளிந்து
வானத்து இருதயமாய்
வந்து நிற்க
நீள்தவம்கிடக்கும் வானம்
சந்திக்காது போனாலும்
சாவாத நட்புடன்

Series Navigation